DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Vyhlášení programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR ZPS

Vyhlášení programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR ZPS
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/a5fw

PDF file size:
1095.58 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/5fw.pdf
Download: Vyhlášení progr…ÉR ZPS.pdf

Date saved:
January 1, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Vyhlášení programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR ZPS.pdf:


Podprogram A: Sportovní reprezentace ZPS

Podprogram B: Podpora sportovních spolků s celostátní působností pro
specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo pro specifický druh
sportu pro ZPS.

Podprogram C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS

Podprogram D: Významné sportovní a další sportovní akce ZPS

Obsah
Úvod ........................................................................................................................................................ 4
1 Specifikace programu ........................................................................................................................... 4
1.1 Cíl programu .................................................................................................................................. 4
1.2. Účel dotace ................................................................................................................................... 4
1.3 Pravidla rozdělení dotace .............................................................................................................. 5
1.4 Oprávněný žadatel ........................................................................................................................ 5
Spolek s působností v oblasti sportu, který dále splňuje požadavky pro oprávněného žadatele,
které jsou specifikovány v jednotlivých podprogramech, a který splňuje tyto podmínky:................. 5
1.5 Použití dotace ................................................................................................................................ 6
1.6. Harmonogram .............................................................................................................................. 6
2 Podprogram A: Sportovní reprezentace ZPS ........................................................................................ 7
2.2 Oprávněný žadatel ........................................................................................................................ 7
2.3 Použití dotace ................................................................................................................................ 7
2.4. Kritéria pro hodnocení ................................................................................................................. 8
2.5. Specifické přílohy žádosti ............................................................................................................ 9
3. Podprogram B: Podpora sportovních spolků s celostátní působností pro specifický druh
zdravotního postižení sportovců nebo pro specifický druh sportu pro ZPS. .......................................... 9
3.1. Specifické cíle ............................................................................................................................... 9
3.2 Oprávněný žadatel ........................................................................................................................ 9
 Každý žadatel může podávat pouze jednu žádost. .................................................................. 9
3.3 Použití dotace .............................................................................................................................. 10
3.4. Kritéria pro hodnocení ............................................................................................................... 10
3.5. Specifické přílohy žádosti ........................................................................................................... 12
4. Podprogram C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS ....................................... 12
4.1 Specifické cíle .............................................................................................................................. 12
4.2 Oprávněný žadatel ...................................................................................................................... 13
4.3 Použití dotace .............................................................................................................................. 13
4.4 Pravidla přidělení dotace a kritéria pro způsob výpočtu dotace ................................................. 13
4.5 Specifické přílohy ......................................................................................................................... 14
5 Podprogram D: Významné a další sportovní akce ZPS ....................................................................... 14
5.1. Specifické cíle ............................................................................................................................. 14
5.2 Oprávněný žadatel ...................................................................................................................... 14
5.3 Použití dotace .............................................................................................................................. 15
5.4 Pravidla přidělení dotace ............................................................................................................. 15
5.4.1. Kritéria pro hodnocení projektů .............................................................................................. 16
5.4.2. Specifické přílohy žádosti ........................................................................................................ 17
6. Způsob podávání žádostí ................................................................................................................... 17
7. Proces hodnocení .............................................................................................................................. 19
7. 1. Formální hodnocení ................................................................................................................... 19
7. 2. Věcné hodnocení ....................................................................................................................... 19
8. Další podmínky .................................................................................................................................. 19
9. Povinnosti příjemce ........................................................................................................................... 20
10. Porušení rozpočtové kázně ............................................................................................................. 21
11. Kontrola ........................................................................................................................................... 21
12. Závěrečná ustanovení...................................................................................................................... 21
13. Definice některých pojmů ............................................................................................................... 22
12. Přílohy .............................................................................................................................................. 22

Úvod
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) podle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády z 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím
ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády
ze dne 6. srpna 2014 č. 657 – tyto zásady se nevztahují na oblast podpory sportovní reprezentace České
republiky, která se řídí metodikou MŠMT (dále jen „Zásady vlády“) a na základě zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podpoře sportu“), vyhlašuje
Dotační neinvestiční program státní podpory sportu pro spolky na rok 2018 (dále jen „Program“).
Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní
podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VII – ZPS.
MŠMT poskytuje dotace spolkům založeným dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012, občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „spolkům“) na realizaci projektů, které přispívají
k naplňování cílů Koncepce podpory sportu na období 2016 –2025 přijaté usnesením vlády č. 591 ze
dne 27. června 2016, v souladu s novelou zákona o podpoře sportu č. 230/2016 Sb.

1 Specifikace programu

1.1 Cíl programu
Program je součástí komplexního požadavku státu, zastupovaného MŠMT, vytvářet podmínky
pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, genderu, věku, původu, vyznání,
ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované a neorganizované sportovce
prostřednictvím sportovních organizací, zapsaných spolků. Podpora pomocí Programu bude zaměřena
především na realizaci sportovních projektů určených zdravotně postiženým sportovcům (dále jen
„ZPS“) a zacílených na zvyšování kvality sportovního prostředí určeného pro sportovce, sportovkyně,
trenéry a jednotlivé spolky, které působí v oblasti sportu ZPS.

1.2. Účel dotace
Podpora sportovních projektů zdravotně postižených sportovců prostřednictvím dotačního programu
SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS), který obsahuje následující podprogramy:

1. Podprogram (opatření) A: Sportovní reprezentace ZPS: podpora sportovních projektů
zacílených na zvýšení kvality a stabilizace sportovního prostředí výkonnostních a vrcholových
zdravotně postižených sportovců (dále jen ZPS).
2. Podprogram (opatření) B: Podpora sportovních svazů s celostátní působností pro specifický
druh zdravotního postižení sportovců: Podpora projektů zacílených na zvyšování a stabilizaci
sportovního prostředí sportovních svazů s celostátní působností pro specifický druh
zdravotního postižení sportovců působících na základě mezinárodní autority.
3. Podprogram (opatření) C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS: Podpora
projektů zacílená na zvyšování kvality a stabilizaci sportovního prostředí regionálních spolků
působících v oblasti sportu ZPS.
4. Podprogram (opatření) D: Významné a další sportovní akce: Podpora významných a dalších
sportovních akcí dle následujících priorit:
1. Skupina - priorita: Podpora mistrovství světa (dále jen „MS“) u juniorů a seniorů. Sporty,
které jsou na programu Paralympijských her (dále jen „PH“), Deaflympijských her (dále jen
„DH“), Global Games (dále jen „GG“), včetně zabezpečení akce Special Games (dále jen „SG“)
a akce realizované prostřednictvím Českého paralympijského výboru (dále jen „ČPV“).
2. Skupina - ostatní: Ostatní soutěže jako jsou mistrovství Evropy (dále jen „ME“), světové
a evropské poháry (dále jen „SP“ a „EP“), mezinárodní závody, otevřená mistrovství republiky
apod. Podpora bude určena pouze omezenému počtu akcí podle obsahového zaměření, podle
spoluúčasti na realizaci sportovní akce a dle možností státního rozpočtu.

Dotace se ve všech čtyřech opatřeních poskytuje formou jednorázového financování a dle obsahového
vymezení programu může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu,
které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta, pokud
není v podprogramu specifikováno jinak. Důvodem je podpora rozvoje sportu v těchto oblastech,
které jsou stanoveny jako celospolečenské priority, dle Koncepce rozvoje podpory sportu na období
2016 až 2025.

1.3 Pravidla rozdělení dotace
Alokace určená pro jednotlivé podprogramy bude určena v návaznosti na celkovou alokaci určenou
ze státního rozpočtu pro podporu programu dle následujícího klíče:

Účelové vymezení Objem

Sportovní reprezentace ČR ZPS 30 %
Podpora sportovních svazů s celostátní působností pro specifický druh ZPS 10 %
Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS 45 %
Významné a další sportovní akce ZPS 15 %

Celkem 100 %
Předpokládaná celková alokace 90 mil. Kč

1.4 Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem je:
Spolek s působností v oblasti sportu, který dále splňuje požadavky pro oprávněného
žadatele, které jsou specifikovány v jednotlivých podprogramech, a který splňuje tyto
podmínky:

a) který je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se nepovažuje žadatel, který byl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku,
nebo trestný čin související s činností v oblasti sportu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl

odsouzen a
b) který je bezdlužnou osobou:
 u orgánů Finanční správy České republiky,
 u orgánů Celní správy České republiky,
 na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, nebo
 na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek vztahující se k bodu 1.4 b,
s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady
na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo.
Výše uvedené body (podmínky, pravidla) a specifické podmínky v každém podprogramu platí
kumulativně. Tedy žadatel musí splnit všechna kritéria současně.

1.5 Použití dotace
Dotaci lze použít pouze na výdaje specifikované v každém podprogramu.

Dotace nesmí být použita na:
 vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 2),
 úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů,
 financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují dodávky,
výkony a služby související s obsahovým zaměřením programu, (výběr těchto osob je třeba
učinit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek),
 úhradu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku podle zákona
o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. Finančním leasingem
se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce převádí v podstatě veškerá rizika
a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva
na nájemce nebo nájemce má právo koupit aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude
podstatně nižší než reálná hodnota k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána
na podstatnou část ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního

leasingu,
 úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností,

 pohoštění a dary,
 osobní náklady konzultantů, daňových poradců, nesouvisející s obsahovým zaměřením

programu,
 reklamní a propagační činnost, s výjimkou podpory propagace zdraví prospěšných pohybových
aktivit, zdravého životního stylu a podpory výchovy zdravotně postižených k pohybovým

aktivitám,

 podnikatelskou činnost,
 úhradu nákladů na údržbu a provoz takové části nemovitosti, ve které žadatel nevykonává svoji
vlastní činnost dle stanov a obsahového vymezení dotace,
 právní služby a služby obdobného charakteru, které nesouvisí s obsahem podpořeného

sportovního projektu,
 mzdu sportovce.

1.6. Harmonogram

Vyhlášení programu: 22. listopadu 2017
Konzultace: od 22. listopadu do 22. prosince 2017
Administrátor programu: Mgr. Hana Kolínská, tel. 234 812 713, e-mail: Hana.Kolinska@msmt.cz.
Příjem žádostí: do 22. prosince 2017

Formální kontrola: do 31. ledna 2018

Věcné hodnocení: do 15. března 2018
Výběr projektů k financování expertní komisí: březen 2018

2 Podprogram A: Sportovní reprezentace ZPS

2.1. Specifické cíle

Podpora sportovní přípravy aktivních reprezentantů ZPS v kategoriích dospělých a juniorů jak
v individuálních, tak kolektivních sportech, a jejich účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích,
zejména PH, DH, GG, MS, ME, univerziádách, mezinárodních soutěžích pod patronací Mezinárodního
paralympijského výboru (dále jen IPC) a na odpovídajících kvalifikačních mezinárodních soutěžích, a to
prostřednictvím sportovních svazů.

2.2 Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem je:

 spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu, tedy sportovní svaz nebo asociace s celostátní
působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu

určený pro ZPS,
 spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu, tedy sportovní svaz s celostátní působností
pro specifický druh sportu, v jehož působnosti je také inkluze ZPS v daném sportu, tedy svaz,
který v daném druhu sportu podporuje sport ZPS.
Každý žadatel podává pouze jednu žádost na podporu projektu pro všechny reprezentanty
individuálních i kolektivních sportů, se kterými má žadatel sepsanou smlouvu o zajištění odborného
servisu pro sportovního reprezentanta ZPS v jasně specifikovaném sportovním odvětví. Seznam
reprezentantů, včetně trasérů a dalších sportovních asistentů vydefinovaných v oficiálních pravidlech
mezinárodní autority pro jednotlivé sportovní odvětví, žadatel uvede v příloze č. 5, která je povinnou
součástí žádosti.

2.3 Použití dotace

Dotaci lze použít výhradně na úhradu nákladů, které příjemci vzniknou při realizaci aktivit projektu
zacílených na jednotlivé reprezentanty uvedené v seznamu přílohy č. 5, a to na
a) úhradu nákladů na ubytování, dopravu, stravu, startovné, a pojištění při účasti na závodech
MS, SP, ME, EP, přípravných závodech, soustředěních a rekondičních pobytech,
b) mzdové náklady na trenéra a dalších členů realizačního týmu (osobní asistent, trasér apod.),
které je možno čerpat z dotace do 45 tis. Kč hrubé mzdy na 1 pracovní úvazek a měsíc s tím,
že mzdové náklady na 1 osobu je možné z dotace pro jednoho zaměstnavatele hradit nejvýše

ve výši 1,2 pracovního úvazku,
c) ostatní osobní náklady (dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, včetně služeb
OSVČ), které je možné čerpat z dotace až do 45 tis. Kč hrubé mzdy na osobu a měsíc,
d) vybavení materiálem, který není hmotným majetkem podle zákona o daních z příjmů nebo
hmotným majetkem podle předpisů upravujících účetnictví, související se sportovní činností
reprezentanta, celkově však nejvýše do 25 % celkové dotace,

e) služby: masáže, posilovna,

f) doplňky stravy,
 limity stanovené tímto dokumentem v bodech b, c představují maximální celkovou způsobilou
měsíční hrubou mzdu zaměstnance na dané pozici při plném pracovním úvazku,
tj. při zkráceném úvazku se limity krátí úměrně dle uvedené výše úvazku, včetně určení

hodinové sazby,
 osobní a mzdové náklady je možné čerpat až do výše 75 % poskytnuté dotace,
 nelze hradit administrativní pracovníky (účetní, sportovní manažer apod.). Jejich profese je
hrazena v rámci dotace podprogramu B.

2.4. Kritéria pro hodnocení

Žádost je podávána formou popisného projektu posuzovaného dle následujících kategorií
„Reprezentace A, B, C“. Každý reprezentant může být uveden pouze v jedné kategorii. Rozřazení
do jednotlivých kategorií se řídí dle následujících kritérií:

Uvádí se se hodnota pouze jednoho nejlepšího umístění reprezentanta dle následujících kritérií
Reprezentace A:
Do této kategorie patří medailisté z posledních PH, GG, DH nebo závodníci, kteří v letech 2014 a 2017
obsadili na MS nebo SP medailové umístění.
Reprezentace B:
Do této kategorie patří závodníci, kteří startovali na posledních PH, DH, GG nebo závodníci MS, SP nebo
jiných světových soutěží, kteří se v letech 2016-2017 umístili v daném závodě v první půlce startovního
pole a dosáhli umístění na max. 8. místě dle následujícího klíče:

do 6. místa, pokud se účastnili závodníci alespoň z 3 zemí
do 7. místa, pokud se účastnili závodníci alespoň ze 4 zemí
do 8. místa, pokud se účastnili závodníci alespoň z 5 zemí

Reprezentace C:
Do této kategorie patří závodníci, kteří startovali v letech 2014-2017 na závodech ME, EP a dalších
evropských soutěžích, umístili se v daném závodě v první půlce startovního pole a dosáhli umístění na
max. 5. místě dle následujícího klíče:
do 5. místa, pokud se účastnili závodníci alespoň z 3 zemí

Nezapočítává se celkové umístění SP, konečný ranking závodníků apod.
Výpočet dotace:

Reprezentace A D

Reprezentace B 0,5 x D

Reprezentace C 0,25 x D

*D je označení částky dotace

na 1 Vportovce v reprezentaci A

Výše „D“ bude odvozena z celkové alokace určené pro podprogram A tak, aby platilo:
celková alokace podprogramu A = počet reprezentantů A x D + počet reprezentantů B x 0,5 x D + počet

reprezentantů C x 0,25 x D
Pro kolektivní sporty je do reprezentačního týmu započten maximálně počet členů soupisky závodů,
ve kterém získali umístění dle výše uvedeného klíče v souladu s oficiálními pravidly IPC pro sporty
uvedené na seznamu IPC. U sportů nezařazených do seznamu IPC se postupuje dle pravidel zastřešující
mezinárodní autority.

V případě duplicity v seznamech vykazovaných reprezentantů v rámci jedné sportovní disciplíny (více
žadatelů na jednoho reprezentanta) nebudou výkony tohoto reprezentanta zohledněny při výpočtu
výše dotace ani pro jednoho z žadatelů!!!

2.5. Specifické přílohy žádosti

a) Příloha 4 (Rozpis rozpočtu)
b) Příloha 5 (Seznam reprezentantů, výsledková listina)

3. Podprogram B: Podpora sportovních spolků s celostátní působností pro
specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo pro specifický druh
sportu pro ZPS.

3.1. Specifické cíle

Podpora projektů zacílených na zvyšování kvality a stabilizaci sportovního prostředí v rámci ústředí
jednotlivých sportovních svazů s celostátní působností, podpora zabezpečení technických,
metodických a servisních podmínek a potřeb, zdravotního a bezpečnostního zajištění jednotlivých
členů svazu.

3.2 Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem je:

Spolek – střešní organizace s celostátní působností v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního
postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS, a který s ohledem na specifika dlouhodobých
potřeb ZPS v souladu s požadavkem na zajištění dlouhodobé stability v oblasti ZPS splňuje následující
podmínky:
a) působící na základě mezinárodní autority,
b) působící ke dni podání žádosti o dotaci déle jak pět let na území ČR,
c) jehož členy jsou sportovní svazy nebo sportovní kluby (dále jen „SK“) a Tělovýchovné jednoty (dále
jen „TJ“) působící pro specifický druh zdravotního postižení sportovců,

 Každý žadatel může podávat pouze jednu žádost.

3.3 Použití dotace

Dotaci lze použít pouze na:
a) úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu oprávněného žadatele, personální,
metodické, technické, technologické, servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby),
provozní a materiální náklady, nájemné prostor, vše související s obsahovým zaměřením
programu, až do výše rozpočtovaných nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou
v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta, pokud není Rozhodnutím stanoveno

jinak,
b) podporu zabezpečení plnění povinností oprávněného žadatele,
c) úrazové, majetkové a cestovní pojištění a odpovědnostní pojištění trenérů a cvičitelů,
cestovné, ubytování, stravování související s plněním obsahového zaměření programu,
d) mzdové náklady na trenéra a dalších členů realizačního týmu (osobní asistent, trasér apod.),
které je možno čerpat z dotace do 45 tis. Kč hrubé mzdy na 1 pracovní úvazek a měsíc s tím,
že mzdové náklady na 1 osobu je možné z dotace pro jednoho zaměstnavatele hradit nejvýše

ve výši 1,2 pracovního úvazku,
e) ostatní osobní náklady (dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, včetně služeb
OSVČ), které je možné čerpat z dotace až do 45 tis. Kč hrubé mzdy na osobu a měsíc,
f) osobní a mzdové náklady je možné čerpat až do výše 75 % poskytnuté dotace,
g) vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle zákona
o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících účetnictví, související
s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25 % celkové dotace.

 Limity stanovené tímto dokumentem v bodech e, f představují maximální celkovou způsobilou
měsíční hrubou mzdu zaměstnance na dané pozici při plném pracovním úvazku (100 %), tj. při
zkráceném úvazku se limity krátí úměrně dle uvedené výše úvazku, včetně určení hodinové
sazby.

3.4. Kritéria pro hodnocení

Žádost je podávána formou popisného projektu posuzovaného dle následujících kritérií:
Dotace v podprogramu (opatření) B je součtem pěti kritérií:

S = A + B + C+ D + E

Kritérium A: Počet reprezentantů, kteří jsou podpořeni v rámci podprogramu A reprezentace
a kterým žadatel zabezpečuje administrativní servis.
Kritériu A je přidělena váha 20 % z celkové alokované částky na podprogram B. Výše částky dotace
se u všech žadatelů odvíjí od:
 Počtu reprezentantů, kteří jsou podpořeni v rámci podprogramu A reprezentace a kterým
žadatel zabezpečuje administrativní servis. Seznam reprezentantů žadatel uvede do přílohy
č. 6.
 Za každého reprezentanta definovaného v tomto odstavci obdrží žadatel 1 bod.

Výpočet výše finanční podpory bude proveden součtem bodů za reprezentanty všech žadatelů
dohromady. Tento součet bude tvořit základnu výpočtu. K této základně se pak budou vztahovat
jednotliví žadatelé dle bodů za jimi řízené reprezentanty (tj. žadatel X má 5 reprezentantů = 5 bodů,
celkem u všech žadatelů je např. 50 reprezentantů dohromady = 50 bodů, 5 z 50 dává 10% podíl
žadatele na částce připadající k tomuto kritériu (20 % z celkové alokované částky na podprogram).


Vyhlášení programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR ZPS

PDF file: Vyhlášení programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR ZPS.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz