DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

TZ 19.10.2018 k 20. RS NRZP ČR

TZ 19.10.2018 k 20. RS NRZP ČR
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/a7X3

PDF file size:
76.76 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/7X3.pdf
Download: TZ 19.10.2018 k…ZP ČR .pdf

Date saved:
October 19, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document TZ 19.10.2018 k 20. RS NRZP ČR .pdf:


NárodníradaosobsezdravotnímpostiženímČR,Partyzánská7,Praha7,17000email:nrzpcr@nrzp.cz,http:www.nrzp.cz,tel.:+420731410266IČO:70856478,DIČ:CZ70856478,čísloúčtu:0291778399/0800 Tiskovázprávak20.RepublikovémushromážděníNárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČRDne18.10.2018seuskutečnilo20.RepublikovéshromážděníNárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČR.MimozhodnoceníčinnostiahospodařeníNRZPČRzauplynuléobdobí,volbunovéhočlenapředsedni ctvaNRZPČR,přij alidelegátinásledujícíprohlášeníkposlankynímaposlancůmPoslaneckésněmovnyvevěcinovelyzákonač.108/2006Sb.,osociálníchslužbách.Prohlášenídelegátů20.RSNRZPČRksenátnímunávrhunovelyzákonač.108/2006Sb.,osociálníchslužbách.Váženépaníposlankyně,váženípániposlanciPoslaneckésněmovnyParlamentuČR,my,delegáti20.Republiko véhoshromážděníNárodníradyosobsezdrav otnímpostiženímČR,senaVásobracímesežádostí,abysteconejdříveprojednalisenátnínávrhnovelyzákonač.108/2006Sb.,osociálníchslužbách,kterýmsezvyšujepříspěveknapéčiveIV.stupnimíryzávislosti.ZároveňsiVásdovolujemepožádat,abystevyhovělipozměňovacímnávrhůmnazvýšenípříspěvkunapéčivestupniIII.míryzávislosti.Uvedenázměnamázacílposílitdisponibilnípříjemosobvnejvyššíchstupníchzávislosti,kterénevyužívajípobytovésociálníslužby.PokudbyvšakdošlopouzekúpravěIV.stupněmíryzávislosti,vzniknevýraznádisproporcemezioběmastupniuosob,kterénevyužívajípobytovýchsociálníchslužeb.Jetřebabrátvúvahu,žedlesoučasnéhosystémuposuzovánínárokunapříspěveknapéčijehranicemeziIII.aIV.stupněmmíryzávislostineostrá.Vmnohýchpřípadechosoby,kterémajípřiznánpříspěveknapéčipouzeveIII.stupnizdůvoduzachováníkognitivníchfunkcí,vyžadujíobjempéčesrovnatelnýčivyššínežosobyspřiznanýmIV.stupněmmíryzávislosti.Váženépaníposlankyně,váženípániposlanci,dovolujemesiVászároveňpožádatoconejrychlejšíúpravuzákonů,které posuzujízdravotnístav žadatelůopříspěv ky,kteréjimpomáhajížítsamostatně.Jdenámorychlejšíaspravedlivějšízpůsobposuzovánízdravotníhostavu.Současnýstav,kdyžadateléčekajínaposouzeníapřiznánípříspěvkůneboprůkazůvícenežpůlroku,jeneudržitelný.Situacesepomnoholetnelepšíajezřejmé,žejenezbytnézcelazměnitzpůsobposuzovánízdravotníhostavuosobsezdravotnímpostižením.Váženépaníposlankyně,váženípániposlanci,věříme,ževtomtovolebnímobdobísenámtovšemspolečněpodaří.VPraze19.října2018ZaNRZPČR:Mgr.VáclavrásaPředsedaNRZPČR


TZ 19.10.2018 k 20. RS NRZP ČR

PDF file: TZ 19.10.2018 k 20. RS NRZP ČR .pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz