DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Poviedky - Anina Botošová

Poviedky - Anina Botošová
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aGHR

PDF file size:
813.75 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/GHR.pdf
Download: 18-230-01382.pdf

Date saved:
April 30, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 18-230-01382.pdf:


18-230-01382

PO-D
Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPKNM v roku 2018
1. Základné údaje o projekte a žiadateľovi

1.1 Žiadateľ
Názov žiadateľa:Zdieľanie o.z.
Právna forma žiadateľa:obŜ爀椀愀渀猀欀攀 稀搀爀甁縀攀渀椀攀 猀漀 猀搀氀漀洀 瘀 匀利
Zriaďovateľ/zákon:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90- 49806 dňa 2.12.2016
Sídlo alebo miesto podnikania:Na Hrebienku 19, 811 02 Bratislava - Staré Mesto

Telefón:+421903258204
KorešpondenŜ爀渀 愀搀爀攀猀愀㨩Na Hrebienku 19, 811 02 Bratislava - Staré Mesto

IČO:50591525

IBAN:SK59 7500 0000 0040 2418 5992
1. Štatutárny orgán:Mgr. art. Magdaléna Kmeťková, , predsedkyňa o.z.
2. Štatutárny orgán:Roman Hraník, , podpredseda o.z.

Osoba zodpovedná za

realizáciu:Mgr. Anina Botošová,
Kontaktná osoba:Mgr. art. Magdaléna Kmeťková, , kmetkovamagda@gmail.com, +421903258204

1.2 Zhrnutie projektu

Menšina:rómska

Program:2.3 neperiodická tlaŜ爩
Názov projektu:Poviedky ( pracovný názov )
ZaŜ爀椀愀琀漀欀 爀攀愀氀椀稀挀椀攩20.04.2018

Koniec realizácie31.12.2018
Miesto realizácie/lokalitaBratislava, Liptovský Mikuláš

ÚŜ爀攀氩
- vydávanie pôvodnej tvorby národnostných autorov

Zhrnutie projektu
Zámerom projektu je vydanie tretieho knižného titulu autorky Aniny Botošovej. 10 poviedok v slovenskom jazyku rozpráva
emocionálne silné príbehy z prostredia, v ktorom žijú Rómovia a Nerómovia. Hlavným cieľom projektu je vzájomné
spoznávanie rómskej minority a majority, akceptácia inakosti a rôznorodosti rómskej menšiny, búranie predsudkov a
stereotypov týkajúcich sa spoloŜ爀渀栀漀 縀椀瘀漀琀愀 渀愀 切稀攀洀 匀氀漀瘀攀渀猀欀愀 瘀 洀椀渀甀氀漀洀 猀琀漀爀漁屲í a uchovávanie kultúry, zvykov a tradícií
Rómov. Titul tak podporí rozvíjanie rómskej identity a majorite ukáže tú stránku Rómstva, o ktorej majorita nevie a nehovorí.
Autorka je inširovaná autentickým rozprávaním starej mamy, ktorá zanechala živú stopu o živote Rómov. Jej rozprávanie
spracovala do pútavých , obrazovo bohatých umeleckých poviedok. Každú poviedku ohlási obrázok od Agáty Siemaszko,
ktorý Ŝ爀椀琀愀琀攁㸀愀 甀瘀攀搀椀攀 搀漀 挀攀氀欀漀瘀攀樀 渀氀愀搀礀 瀀漀瘀椀攀搀欀礀⸀ 䄀洀戀挀椀漀甀 欀渀椀栀礀 樀攀 漀猀氀漀瘀椁攀 愀椀爀漀欀切 瘀攀爀攀樀渀漀猁攀Ⰰ 洀氀愀搀ﴀ挀栀 愀樀 搀漀猀瀀攀氀ﴀ挀栀 屲itateľov
z radov rómskej minority i majority. V spolupráci s vydavateľstvom plánujeme riadny predaj v obchodnej sieti kníhkupectiev.
V budúcnosti plánujeme preklad knižného titulu do rómskeho jazyka ( Erika Godlová ) a vydanie dramatizovanej audio-knihy
s hudobným podkladom od Barbory Botošovej v slovenskej aj rómskej jazykovej mutácii, ktorá nájde svoje využitie aj v
slovenskom rozhlase ( rádio Devín, Litera a národnostné vysielanie ). Uvažujeme aj o spracovaní niektorých poviedok do
hranej filmovej podoby.
Celkový rozpoŜ爀攀琀㨩9 972,00 €

Spolufinancovanie:600,00 €6,017 %
Žiadaná podpora na rok 2018:9 372,00 €
1.3 Administratívny poplatok:
Výška administratívneho poplatku:20,00 €

Variabilný symbol:1823001382
Číslo úŜ爀琀甀 䘀倀䬀一䴀 尨IBAN):SK88 8180 0000 0070 0057 8998
1.4 Klasifikácia žiadateľa:
PoŜ爀攀琀 稀愀洀攀猀琀渀愀渀挀漀瘀㨩menej ako 10
RoŜ爀渀ﴀ 漀戀爀愀琀 愀氀攀戀漀 爀漁屲ná súvaha v

EUR:menej ako 2 milióny

Kontrola verejnými orgánmi:Nie

2. Charakteristika žiadateľa
StruŜ爀渀ﴀ 漀瀀椀猀 搀漀琀攀爀愀樁愀挀栀 稀猀愀搀渀ﴀ挀栀 甀洀攀氀攀挀欀ﴀ挀栀⼀瘀攀搀攀挀欀漀瘀ﴀ猀欀甀洀渀ﴀ挀栀 愀欀琀椀瘀琀Ⰰ 猀欀切猀攀渀漀猀琀 愀 切猀瀀攀挀栀漀瘀 縀椀愀搀愀琀攁㸀愩
Zdieľanie o.z. vzniklo v roku 2016 s cieľom vytvárať projekty a kampane, ktoré pomôžu znižovať riziká vylúŜ爀攀渀椀愀Ⰰ

marginalizácie a sociálno-kultúrnej exklúzie znevýhodnených a zraniteľných skupín, pomôžu pri odstraňovaní predsudkov
voŜ爀椀 稀渀攀瘀ﴀ栀漀搀渀攀渀ﴀ洀 愀 稀爀愀渀椀琀攁㸀渀ﴀ洀 猀欀甀瀀椀渀洀 愀 戀甀搀切 愀欀琀瘀渀攀 甀瀀漀稀漀爁䠀漀瘀愁攀 渀愀 瘁愀攀琀欀礀 昀漀爀洀礀 渀猀椀氀椀愀Ⰰ 搀椀猀欀爀椀洀椀渀挀椀攀 愀

xenofóbie. Spolupracujeme s Raná starostlivosť n.o., Divé maky o.z., Pontis n.o., o.z. NepoŜ爀甀樀切挀攀 䐀椀攁攀愀Ⰰ 䤀渀欀氀切稀椀愀 漀⸀稀⸀ Ⰰ

Agentúra podporovaného zamestnávania n.o., Štátna vedecká knižnica Prešov - DokumentaŜ爀渀漀ⴀ椀渀昀漀爀洀愁屲né centrum rómskej
kultúry, Od emócií k poznaniu - Eduma n.o. a Zdruzenie Jekhetane - Spolu (Rómsky magazín). Sme iniciátormi stratégie
Neviditeľní. Viac na : https://zdielanie.wordpress.com/strategia-neviditelni/ Projekty: 1. krátky film o deťoch zo štipendijného
programu Divých makov 2. s podporou AVF scenár k hranému filmu Lúskanie 3. s podporou Úradu vlády etnografický film
Rómske Vianoce -KaraŜ爀漁䠀愀 尨2016) - premiéra RTVS Vianoce 2017 4. v spolupráci s Od emócii k poznaniu, n.o. – Eduma
(Janette Maziniová Motlová) od 2016 dodnes - inovatívny vzdelávací projekt Online živá knižnica, o.i. o živote Rómov 5. s
podporou Úradu vlády dlhometrážny film o živote Jána Berky Mrenicu st. – Primášov sen - v príprave 6. so Združením
Jekhetane – Spolu reportáže pre Rómsky magazín Viac na https://zdielanie.wordpress.com/projekty/.

3. Popis projektu

Výstupy projektu
Plánované výstupy projektu: - vydanie printového knižného titulu autorky Aniny Botošovej s pracovným názvom Poviedky -
vydanie rovnomennej elektronickej knihy Špecifikácia: Jazyk: slovenský Autor: Anina Botošová Ilustrátor: Agáta Siemaszko
Druh publikácie: umelecká literatúra národnostného autora - kniha poviedok - próza Vydavateľ: Elist ( v spolupráci so
Zdieľanie o.z. ) Stav spracovania rukopisu: v rukopise, pred umeleckou supervíziou Resumé: 10 poviedok v slovenskom
jazyku rozpráva emocionálne silné príbehy z prostredia Podpoľania, v ktorom už niekoľko storoŜ爀 猀瀀漀氀甀渀愁縀瘀愀樀切 刀洀漀瘀椀愀 愀

Nerómovia. 1. vydanie Distribúcia: vydavateľstvo Elis na kľúŜ爀 挀攀稀 猀椀攁攀 欀渀椁縀渀ﴀ挀栀 瀀爀攀搀愀樀挀漀瘀 愀 挀攀稀 眀眀眀⸀攀氀椀猀琀⸀猀欀 倀漁屲et strán: 120
Druh papiera: BO 100g Druh väzby: pevná, šitá Formát: 135 x 205 mm Náklad: 1000 ks Termín vydania: 1.11.2018

Charakteristika projektu
Zámerom je vydanie tretieho knižného titulu autorky Aniny Botošovej. Po spolupráci na knihe Veselo s husliŜ爀欀愀洀椀 瀀漀 猀瘀攀琀攀 尨
IRIS, 2001 ) a po jej autorských knižných tituloch Rómske piesne a múdre slová ( Komprint 2006 ) a Rómske múdre
slová/Romane goďaver lava ( Komprint 2014) sa pozornosť Aniny Botošovej obrátila na prozaické stvárnenie témy rómskeho
života v minulosti. 10 poviedok v slovenskom jazyku rozpráva emocionálne silné príbehy z prostredia Podpoľania, v ktorom
už niekoľko storoŜ爀 猀瀀漀氀甀渀愁縀瘀愀樀切 刀洀漀瘀椀愀 愀 一攀爀洀漀瘀椀愀⸀ 䄀甀琀漀爀欀愀 樀攀 椀渁愀椀爀漀瘀愀渀 愀甀琀攀渀琀椀挀欀ﴀ洀 爀漀稀瀀爀瘀愀渀洀 猀瘀漀樀攀樀 猀琀愀爀攀樀 洀愀洀礀Ⰰ

ktorá v jej pamäti zanechala živú stopu o živote v Podpoľaní v minulosti. Jej útržkovité spomienky autorka famózne
spracovala do pútavých, obrazovo, emocionálne a príbehovo bohatých umeleckých poviedok. Do nálady každnej poviedky
uvedie Ŝ爀椀琀愀琀攁㸀愀 ㄀  漀戀爀稀欀漀瘀 瘀ﴀ琀瘀愀爀渀屲ky a speváŜ爀欀礀 䄀最琀礀 匀椀攀洀愀猀稀欀漀⸀ 吀椀琀甀氀 瘀礀搀洀攀 愀樀 瘀 攀氀攀欀琀爀漀渀椀挀欀攀樀 瘀攀爀稀椀椀 瀀爀攀 屲itateľov,
ktorí uprednostňujú túto modernú formu Ŝ爀琀愀渀椀愀 欀渀栀⸀ 䠀氀愀瘀渀ﴀ洀 挀椀攁㸀漀洀 瀀爀漀樀攀欀琀甀 樀攀 瘀稀樀漀洀渀 猀瀀漀稀渀瘀愀渀椀攀 爀洀猀欀攀樀 洀椀渀漀爀椀琀礀 愀

majority cez umeleckú literatúru, kniha chce Ŝ爀椀琀愀琀攁㸀愀 瀀爀椀洀攀 欀 愀欀挀攀瀀琀挀椀椀 椀渀愀欀漀猀琀椀 愀 爀稀渀漀爀漀搀漀猀琀椀 爀洀猀欀攀樀 洀攀渁愀椀渀礀Ⰰ 戀切爀愁攀

predsudky a stereotypy týkajúce sa spolužitia Rómov a Nerómov na našom území. Dôležitým atribútom knihy je uchovávanie
kultúry, zvykov a tradícií Rómov. Titul podporí nielen rozvíjanie rómskej identity a hrdosti, ale aj ukáže majorite tú stránku
Rómstva, o ktorej sa všeobecne nevie, nehovorí a neuvažuje. Cez tieto poviedky si môže majorita o rómskej minorite vytvoriť
kvalitatívne lepší obraz a názor. Tieto ciele sa nám zdajú nástojŜ爀椀瘀漀 愀欀切琀渀攀 愀 愀欀琀甀氀渀攀 瀀爀瘀攀 瘀 屲ase, keď v spoloŜ爀渀漀猀琀椀 猀椀氀渀攀樀切

protirómske nálady zo strany extrémistických a nacionalistických zoskupení a strán, popieranie rómskej histórie, kultúry a
tradícií, Ŝ爀椀 欀爀椀洀椀渀愀氀椀稀挀椀愀 爀洀猀欀礀挀栀 欀漀洀甀渀琀 稀漀 猀琀爀愀渀礀 瘀ﴀ欀漀渀渀攀樀 愀 稀欀漀渀漀搀愀爀渀攀樀 洀漀挀椀⸀ 倀爀漀樀攀欀琀 洀 愀洀戀挀椀甀 猀挀椀琀氀椀瘀漀瘀愁攀 瘀攀爀攀樀渀切

mienku a upevňovať indentitu Rómov. Chce nenásilnou poukázať nato, že inakosť a všetko odlišné môže byť pre kultúrnu
spoloŜ爀渀漀猁攀 瀀爀渀漀猀漀洀 愀 漀戀漀栀愀琀攀渀洀 愀 渀椀攀 樀攀 栀漀搀渀 稀愀琀爀愀琀攀渀椀愀 愀 搀攀栀漀渀攀猀琀挀椀攀 稀 搀瘀漀搀甀 渀攀瀀漀稀渀愀渀栀漀 愀 渀攀猀瀀漀稀渀愀渀栀漀⸀

SúŜ爀愀猁攀漀甀 欀渀椀栀礀 戀甀搀切 欀爀琀欀攀 漀搀瀀漀爀度屲ania rómskych a slovenských osobností ku knižnému titulu. Umeleckým supervízorom
projektu je scenáristka, dramaturgiŜ爀欀愀 愀 爀攁縀椀猀爀欀愀 䴀最爀⸀ 愀爀琀⸀ 䴀愀最搀愀氀渀愀 䬀洀攁攀欀漀瘀⸀ 嘀礀搀愀渀椀攀Ⰰ 搀椀猀琀爀椀戀切挀椀甀 愀 瀀爀攀搀愀樀 欀渀椁縀渀栀漀

titulu na kľúŜ爀 稀愀戀攀稀瀀攁屲í vydaveteľstvo Elist z Liptovského Mikuláša, ktoré v roku 2016 založil cestovateľ Peter Hoferek ako
vydavateľsvo zamerané na podporu pôvodnej autorskej tvorby zo Slovenska. V budúcnosti plánujeme preklad knižného titulu
do rómskeho jazyka ( Erika Godlová ) a vydanie dramatizovanej audio-knihy s hudobným podkladom od Barbory Botošovej v
slovenskej aj rómskej jazykovej mutácii. Tieto výstupy nájdu využitie aj v slovenskom rozhlase ( rádio Devín, Litera a
národnostné vysielanie ). Uvažujeme o spracovaní vybraných poviedok do hranej filmovej podoby.
Časový harmonogram projektu a projektových aktivít
Projekt plánujeme realizovať od mája do decembra 2018 takto: - 20.4. - 31.7. 2018 - príprava tlaŜ爀攀 ⴀ 搀攀昀椀渀椀琀瘀渀攀 瘀攀爀稀椀攀

poviedok a ilustrácií, umelecká supervízia projektu - 1.- 31.8. 2018 - spracovanie korektúr a obálky - 1. - 19.9. 2018 -
spracovanie grafiky vnútorných listov a príprava tlaŜ爀漀瘀ﴀ挀栀 猀切戀漀爀漀瘀 ⴀ ㈀ ⸀㤀⸀㈀ ㄀㠀 ⴀ 稀愀搀愀渀椀攀 瀀漀搀欀氀愀搀漀瘀 搀漀 琀氀愁屲e - 31.10. 2018 -
dodanie titulu do distribúcie - 1.11.2018 - oficiálne vydanie - november 2018: • krst knihy - kníhkupectvo Martinus,
Obchodná 26, Bratislava za úŜ爀愀猀琀椀 爀洀猀欀礀挀栀 愀 渀攀爀洀猀欀礀挀栀 漀猀漀戀渀漀猀琀 愀 洀搀椀Ⰰ 栀甀搀漀戀渀 瘀猀甀瘀欀礀㨀 䘀爀攀攀 渀✀氀漀漀瀀 ⴀ 䈀攀爀欀礀 䴀爀攀渀椀挀愀Ⰰ

Jaslovský, Luha a Barbora Botošová band, Ŝ爀琀愀渀椀攀 稀 欀渀椀栀礀㨀 䬀漀挀切爀椀欀漀瘀Ⰰ 䈀甁屲ko, Kramár • Ŝ爀氀渀欀礀 瘀 洀搀椀愀挀栀 愀 渀愀 眀攀戀攀Ⰰ 吀嘀 愀

rozhlas, marketingová kampaň na sociálnych sieťach • prezentácia knihy na 26. medzinárodnom knižnom veľtrhu
BIBLIOTÉKA, Incheba Bratislava - predaj od november 2018 až do vypredania - kníhkupectvá a e-shopy - tlaŜ爀攀渀 愀樀

elektronická verzia - do 31. január 2019 - vyúŜ爀琀漀瘀愀渀椀攀 瀀爀漀樀攀欀琀甩
Cieľové skupiny (popíšte cieľové skupiny projektu a predpokladaný poŜ爀攀琀 樀攀搀渀漀琀氀椀瘀挀漀瘀Ⰰ 渀愀 欀琀漀爀ﴀ挀栀 戀甀搀攀 洀愁攀 瀀爀漀樀攀欀琀 搀漀瀀愀搀尩
Cieľovou skupinou nášho projektu je široká verejnosť, univerzálny Ŝ爀椀琀愀琀攁㸀 瘀 瀀爀漀搀甀欀琀瘀渀漀洀 瘀攀欀甀 愀 洀氀搀攁縀 猀 搀爀愀稀漀洀 渀愀㨀 ⴀ

minoritných rómskych Ŝ爀椀琀愀琀攁㸀漀瘀 猀 挀椀攁㸀漀洀 椀挀栀 瀀漀稀椀琀瘀渀攀樀 洀漀琀椀瘀挀椀攀Ⰰ 瀀爀攀戀甀搀攀渀椀愀 渀爀漀搀渀攀樀 栀爀搀漀猀琀椀 愀 欀甀氀琀切爀渀攀樀 椀搀攀渀琀椀琀礀 ⴀ

väŜ爁愀椀渀漀瘀栀漀 洀愀樀漀爀椀琀渀栀漀 屲itateľa s cieľom búrania negatívnych a nepriateľských stereotypných predstáv o živote rómskej
minority v rámci dlhodobej mediálnej stratégie Newviditeľní nášho obŜ爀椀愀渀猀欀攀栀漀 稀搀爀甁縀攀渀椀愀 娀搀椀攁㸀愀渀椀攀 漀⸀稀⸀⸀ 嘀椀愀挀 漀 猀琀爀愀琀最椀椀

Neviditeľní tu: https://zdielanie.wordpress.com/strategia-neviditelni/
Propagácia projektu (popíšte spôsoby propagácie a ako bude propagácia projektu prebiehať
Komunikáciu s cieľovými skupinami zahájime v rámci promotion už v októbri 2018 postupným zvyšovaním publicity. V úvode
bude mať charakter zaujímavosti o autorke a titule, všetko podporené jej osobným blogom. V novembri 2018 vyjdeme na
sociálne siete s videom oznamujúcim krst knihy. Na následný krst knihy v kníhkupectve Martinus, Obchodná 26, Bratislava
pozveme najznámejšie média. Lákadlom bude úŜ爀愀猁攀 爀洀猀欀礀挀栀 愀 渀攀爀洀猀欀礀挀栀 漀猀漀戀渀漀猀琀 愀 栀甀搀漀戀渀 瘀猀甀瘀欀礀㨀 䘀爀攀攀 渀✀氀漀漀瀀 ⴀ

Berky Mrenica, Jaslovský, Luha a Barbora Botošová band, Ŝ爀椀 屲ítanie z knihy: herci Kocúriková, BuŜ爀欀漀Ⰰ 䬀爀愀洀爀Ⰰ 琀愀欀Ⰰ 愀戀礀 猀洀攀 屲o
najúŜ爀椀渀渀攀樁愀椀攀 爀漀稀戀攀栀氀椀 瀀爀攀搀瘀椀愀渀漁屲ný predaj. Silným propagaŜ爀渀ﴀ洀 洀漀洀攀渀琀漀洀 樀攀 瀀爀攀稀攀渀琀挀椀愀 欀渀椀栀礀 渀愀 ㈀㘀⸀ 洀攀搀稀椀渀爀漀搀渀漀洀

knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA, Incheba Bratislava. Podporovať predaj budú aj Ŝ爀氀渀欀礀 瘀 洀搀椀愀挀栀 愀 渀愀 眀攀戀攀Ⰰ 吀嘀 愀 爀漀稀栀氀愀猀Ⰰ

komeŜ爀渀 洀愀爀欀攀琀椀渀最漀瘀 欀愀洀瀀愁䠀 渀愀 猀漀挀椀氀渀礀挀栀 猀椀攁攀愀挀Ⰰ 戀攀猀攀搀礀 愀 愀甀琀漀最爀愀洀椀搀礀⸀ 䬀漀洀甀渀椀欀漀瘀愁攀 戀甀搀攀洀攀 琀椀琀甀氀Ⰰ 愀甀琀漀爀欀甀Ⰰ 愀樀

problematiku spolužitia Rómov a Nerómov na Slovensku.
Dramaturgia, redakŜ爀渀 爀愀搀愀Ⰰ 最愀爀愀渀琀Ⰰ 稀漀稀渀愀洀 度屲inkujúcich
Umelecká koncepcia projektu: Kniha opisuje spolužitie Rómov a Nerómov v Podpoľaní v minulom storoŜ爀 瘀 ㄀ ⴀ琀椀挀栀 瀀爀戀攀栀漀瘀漀

a emocionálne silných poviedkach. Rómske zvyky, tradície a hodnotový systém a jednotlivé etnológie sa týkajúce textácie
boli konzultované s odborníkmi - etnológmi, špecializujúcimi sa na život Rómov. Fascinujúcim je fakt, že všetky v poviedkach
spracované príbehy sú autentické a naozaj sa stali, hlavní hrdinovia naozaj žili. Autorka ich však zaodela do majstrovského,
umeleckého prozaického rozprávania a tým podŜ爀椀愀爀欀愀 椀挀栀 樀攀搀椀渀攁屲nosť. Zachováva sa tak historická pamäť o tom, ako a Ŝ爀洀

žili Rómovia v minulom storoŜ爀Ⰰ 洀攀渀 猀愀 椀戀愀 昀漀爀洀愀 ⴀ 稀 漀爀氀渀攀樀 尨 storytelling ), tak typickej pre Rómov, na printovú a
elektronickú. Hlavným cieľom projektu je vzájomné spoznávanie rómskej minority a majority cez umeleckú literatúru, kniha
chce Ŝ爀椀琀愀琀攁㸀愀 瀀爀椀洀攀 欀 愀欀挀攀瀀琀挀椀椀 椀渀愀欀漀猀琀椀 愀 爀稀渀漀爀漀搀漀猀琀椀 爀洀猀欀攀樀 洀攀渁愀椀渀礀Ⰰ 戀切爀愁攀 瀀爀攀搀猀甀搀欀礀 愀 猀琀攀爀攀漀琀礀瀀礀 琀ﴀ欀愀樀切挀攀 猀愀

spolužitia Rómov a Nerómov na našom území. Autorský tím projektu: Autorka poviedok: Mgr. Anina Botošová
Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity v rokoch 2007–2009. Vyštudovala Odbor teórie kultúry na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave. Pôsobila ako uÅœçˆ€æ¤€ç€æ”ã¸€æ¬€æ„€â°€â€€æ„€â€€æ¤€æ¸æ„€ç€€æ”€æ¬€ç€æ¼€çˆ€æ¬€æ„€â€€æ¬€ç”€æ°€ç€ï¨€çˆ€ç¤€â°€â€€æ¸€æ„€â€€í¨€çˆ€æ„€æ€æ”€â€€ç˜€æ°€î„€æ€ç¤€â€€åŒ€åˆ€â€€æ„€æ¬€æ¼€â€€ç€æ„€æ¨€æ¼€æ´€æ¸€î´å±²ka Rady vlády pre
národnostné menšiny, neskôr ako hlavný radca pre problematiku národnostných menšín. Od roku 2002 pôsobí na
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a špecializuje sa na rodovú rovnosť. PoŜ爀愀猀 猀瘀漀樀栀漀 瀀猀漀戀攀渀椀愀 渀愀 瀀漀稀挀椀椀

splnomocnenkyne založila tradíciu odovzdávania Ceny za ľudskosť, urŜ爀攀渀攀樀 漀猀漀戀渀漀猀琀椀愀洀 瀀漀搀椀攁㸀愀樀切挀椀挀栀 猀愀 渀愀 稀氀攀瀁愀漀瘀愀渀

životných podmienok Rómov vo všetkých oblastiach. Aktívna bola aj literárne - viď Charakteristiku projektu. Podieľala sa na
tvorbe Strednodobej koncepcie rozvoja rómskej národnostnej menšiny v SR SOLIDARITA-INTEGRITA-INKLÚZIA. Je najstaršou
dcérou slávneho rómskeho hudobníka Jána Berkyho-Mrenicu. Autorka ilustrácií: Agáta Siemaczko Silná umelecká
individualita, speváŜ爀欀愀 愀 瘀ﴀ琀瘀愀爀渀屲ka. Postupne si osvojila rómsky jazyk a vokálnu interpretáciu rómskej ľudovej piesne a
táto nachádza odraz aj v jej výtvarnej tvorbe, kde krásu rómskej hudby pretavuje do obrazov. Jej 10 ilustrácii je preto
plnokrvným partnerom pre 10 poviedok Aniny Botošovej. Garant projektu, umelecký supervízor: Mgr. art. Magdalna
Kmeťková, scenáristka, dramaturgiŜ爀欀愀 愀 爀攁縀椀猀爀欀愀 嘀礁愀琀甀搀漀瘀愀氀愀 搀椀瘀愀搀攀氀渀切 瘀攀搀甀Ⰰ 昀椀氀洀漀瘀切 愀 琀攀氀攀瘀稀渀甀 猀挀攀渀爀椀猀琀椀欀甀 愀

dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Literárne poviedky publikovala v rôznych novinách a literárnych Ŝ爀愀猀漀瀀椀猀漀挀栀 尨Dotyky,
Sme, Smena, Slovenské pohľady a Romboid). Pracovala pre reklamnú agentúru, televíziu Markíza, RTVS, podľa jej scenára
bol nakrútený film Chuť leta. V súŜ爀愀猀渀漀猀琀椀 猀愀 瘀攀渀甀樀攀 瘀漁㸀渀攀樀 愀甀琀漀爀猀欀攀樀 琀瘀漀爀戀攀⸀ 䨀攀 欀爀攀愀琀瘀渀漀甀 瀀爀漀搀甀挀攀渀琀欀漀甀 昀椀氀洀漀瘀攀樀 猀瀀漀氀漁屲nosti
Fluidum Film s.r.o., nezávislý producent. Vydavateľ: Elist - https://elist.sk/ Viac o vydavateľovi tu:
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Elist

3.1 Charakteristiky výstupov

3.1.1 Vydanie neperiodickej publikácie

NázovPoviedky ( pracovný názov )

Jazykslovenský
Autor / spoluautori textovej Ŝ爀愀猀琀椩Anina Botošová
Autor / spoluautori obrazovej Ŝ爀愀猀琀椩Agáta Siemaszko
Druh publikácie (monografia, odborná publikácia, vzdelávacia
publikácia...)umelecká literatúra národnostného autora - kniha poviedok -

próza
VydavateľElist ( v spolupráci so Zdieľanie o.z. )
Stav spracovania rukopisuv rukopise, pred umeleckou supervíziou
Resumé10 poviedok v slovenskom jazyku rozpráva emocionálne silné
príbehy z prostredia Podpoľania, v ktorom už niekoľko storoŜ爀

spolunažívajú Rómovia a Nerómovia.
1 vydanie / reedícia - uvedie sa rok posledného vydania1. vydanie
Ak reedícia tak rok posledného vydania0
Distibúciavydavateľstvo Elis cez sieť knižných predajcov a cez

www.elist.sk

PoŜ爀攀琀 猀琀爀温120

Druh papieraBO 100g

Druh väzbypevná, šitá väzba

Fromát135 x 205 mm

Farebnosťplnofarebná 4/4

Náklad1000

Termín vydania01.11.2018
Výrobná cena výtlaŜ爀欀甩2,88 €
Plánovaná cena pre Ŝ爀椀琀愀琀攁㸀愩9,00 €
4. Prehľad o poskytnutej minimálnej pomoci (de minimis) z
verejných zdrojov SR za posledné tri roky

RokPoskytnutá podpora z

FPKNMOrganizácia

(poskytovateľ podpory

verejných zdrojov)Suma celkomSpolu

20160,00 €AVF ( cez

koproducenta Fluidum

Film s.r.o ), Úrad vlády
( cez koproducenta o.z.
Media fair play )21 000,00 €21 000,00 €

20170,00 €Úrad vlády - kultúra

národnostných menšín

20176 000,00 €6 000,00 €

20180,00 €0,00 €0,00 €
Spolu:0,00 €Spolu:27 000,00 €27 000,00 €
5. RozpoŜ爀攀琀 瀀爀漀樀攀欀琀甩

5.1 Kalkulácia nákladov
RozpoŜ爀琀漀瘀 瀀漀氀漁縀欀愩ŠpecifikáciaRozpoŜ爀攀琩ŽiadanéŽiadané v %
Autorské honorárepostúpenie licenŜ爀渀ﴀ挀栀

práv - spisovateľka3 500,00 €3 000,00 €32,010 %
Autorské honorárepostúpenie licenŜ爀渀ﴀ挀栀

práv - ilustrátorka1 000,00 €1 000,00 €10,670 %
Autorské honoráreumelcký supervízor1 000,00 €1 000,00 €10,670 %

Polygrafické náklady

súvisiace s výrobou

neperiodických
publikácií3 172,00 €3 172,00 €33,850 %
PropagaŜ爀渀 洀愀琀攀爀椀氀礀

a publicita1 300,00 €1 200,00 €12,800 %

Spolu9 972,00 €9 372,00 €93,983 %

5.2 Predpokladané výnosy

Predpokladané výnosyVýnosy

0,00 €

Spolu:0,00 €

Vyhlásenie o výnosoch
Vyhlásenie o výnosoch Zo samotného predaja titulu na kľúŜ爀 渀攀瀀爀攀搀瀀漀欀氀愀搀洀攀 瘀ﴀ渀漀猀礀⸀ 娀 瀀爀攀搀愀樀愀 樀攀 栀爀愀搀攀渀

uskladnenie titulu v skladoch vydavateľa - 25% predajnej ceny a distribúcia tlaŜ爀攀渀ﴀ挀栀 搀椀攀氀 搀漀 瀀爀攀搀愀樀渀 ⴀ 㔀 ─ 稀 瀀爀攀搀愀樀渀攀樀 挀攀渀礀

. Zo zvyšnej sumy si vydavateľ úŜ爀琀甀樀攀 ㈀㔀─ 渀愀 瀀漀欀爀礀琀椀攀 猀瘀漀樀椀挀栀 渀欀氀愀搀漀瘀 尨logistika a úŜ爀琀漀瘀渀挀琀瘀漀尩. Predpokladný odhad
predaja nákladu podľa vydavateľstva Elist - 3-5 rokov.

5.3 Spolufinancovanie

SpolufinancovanieZdrojeZdroje v %

Verejné zdroje SR0,00 €0,000 %

SpolufinancovanieZdrojeZdroje v %

Vlastné zdroje600,00 €6,017 %

Spolu:600,00 €6,017 %

5.4 Žiadaná podpora celkom

Žiadaná podpora celkom:9 372,00 €
Komentár k rozpoŜ爀琀甀Ⰰ 爀漀稀瀀漁屲tovým položkám a výnosom
Komentár k rozpoŜ爀琀甀㨀 䄀甀琀漀爀猀欀 栀漀渀漀爀爀攀㨀 ⴀ 稀愀戀攀稀瀀攁屲enie licenŜ爀渀ﴀ挀栀 瀀爀瘀 欀 瘀礀搀愀渀椀甀 ㄀ ⴀ琀椀挀栀 瀀漀瘀椀攀搀漀欀 ⴀ 猀瀀椀猀漀瘀愀琀攁㸀欀愀 ⴀ 挀攀氀欀漀洀

3500€, t.j. 350€ poviedka, žiadané 3000€ - t.j. 300€ poviedka ( postúpenie licenŜ爀渀ﴀ挀栀 瀀爀瘀 瀀爀攀搀猀琀愀瘀甀樀攀 挀挀愀 ㌀〠가 稀愀 猀琀爀愀渀甀Ⰰ 屲o
je priemerná cena za vydanie v printových literírnych médiach ) - zabezpeŜ爀攀渀椀攀 氀椀挀攀渁屲ných práv k vydaniu 10-tich
plnofarebných ilustrácií knihy - ilustrátorka - celkom 1000€, t.j. 100€ poviedka - žiadené 1000€ - umelecká supervízia 10-tich
poviedok knihy, výber ilustrácií - 1000€, t.j. 100€ poviedka Polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodickej
publikácie - 1000 ks, 120 strán, plnofarebná tlaŜ爀 ⴀ ㌀㄀㜀㈠가 ⴀ 瘀椁ༀ 瀀爀氀漀栀甀 䌀攀渀漀瘀 瀀漀渀甀欀愀 ⴀ 瘀礀搀愀瘀愀琀攁㸀猀琀瘀漀 䔀氀椀猀琀⸀ 倀漀 漀猀氀漀瘀攀渀

viacerých vydavateľov sme vybrali cenovo najvýhodnejšiu ponuku. Ponuka je definitívna a nejde z nej zľavovať, suma je
nevyhnutná pre vydanie titulu ) PropagaŜ爀渀 洀愀琀攀爀椀氀礀 愀 瀀甀戀氀椀挀椀琀愀 ⴀ 洀攀搀椀氀渀愀 瀀爀瀀爀愀瘀愀 瀀爀漀樀攀欀琀甀Ⰰ 瀀爀瀀爀愀瘀愀 瀀爀漀瀀愀最愁屲ných
projektových aktivít a podujatí - zabezpeŜ爀攀渀椀攀 度屲asti titulu na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Biblioteka, krst knihy, besedy
po Slovensku, sponzorovaná webová reklama na sociálnych sieťach, celkom 1300€, požadovaných 1200€

6. Čestné vyhlásenie žiadateľa

POcestne_vyhlasenie_PO
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) Ŝ爀攀猀琀渀攀 瘀礀栀氀愀猀甀樀攀洀Ⰰ 縀攀㨩
a) žiadateľ poskytuje/poskytne súŜ爀椀渀渀漀猁攀 瘀 愀琀琀渀漀洀 愀琀愀琀椀猀琀椀挀欀漀洀 稀椀猁攀漀瘀愀渀 瘀 漀戀氀愀猀琀椀 欀甀氀琀切爀礀 瀀漀搁㸀愀 漀猀漀戀椀琀渀栀漀 稀欀漀渀愀 ㄀尩;
b) nie je voŜ爀椀
žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku 2);

c) žiadateľ nie je v likvidácii 3);
d) nie je proti žiadateľovi vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia 4);
e) žiadateľ má vysporiadané finanŜ爀渀
vzťahy so štátnym rozpoŜ爀琀漀洀Ⰰ
rozpoŜ爀琀愀洀椀
obcí, rozpoŜ爀琀愀洀椀
vyšších územných celkov,
rozpoŜ爀琀漀洀 䘀漀渀搀甀 渀愀 瀀漀搀瀀漀爀甀 甀洀攀渀椀愀 愀氀攀戀漀 爀漀稀瀀漁屲tom Audiovizuálneho fondu;
f) žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu 5), ak je
žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ;
g) žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na
sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie;
h) žiadateľ predložil vyúŜ爀琀漀瘀愀渀椀攀 昀椀渀愀渁屲ných prostriedkov z predchádzajúcich období;
i) žiadateľ vrátil fondu finanŜ爀渀 瀀爀漀猀琀爀椀攀搀欀礀 瀀漀搁㸀愀 ꜀ ㄀㤀 漀搀猀⸀ ㄀  稀欀漀渀愀 漀 昀漀渀搀攀 㘀尩;
j) žiadateľ nemá nedoplatky na príslušnom daňovom úrade;
k) žiadateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie a v prílohách pravdivé, presné a úplné údaje;
l) žiadateľ má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpeŜ爀攀渀 猀瀀漀氀甀昀椀渀愀渀挀漀瘀愀渀椀攀Ⱙ
m) žiadateľ sa neuchádza o podporu na obsahovo identický projekt v iných programoch, resp. podprogramoch Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín v danej výzve.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zákonom Ŝ爀⸀
122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto a

dátum

podpisu   Titul, meno a

priezvisko
žiadateľa   Podpis   PeŜ爀椀愀琀欀愩
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.§ 18 ods. 3 zákona Ŝ爀⸀ 㔀㐀 ⼀㈀  ㄀ 娀⸀ 稀⸀ 漀 愀琀琀渀攀樀 愀琀愀琀椀猀琀椀欀攀 瘀 稀渀攀渀 渀攀猀欀漀爁愀挀栀 瀀爀攀搀瀀椀猀漀瘀⸩
2.Zákon Ŝ爀⸀
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3.§ 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4.Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky Ŝ爀⸀
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuŜ爀渀攀樀
Ŝ爀椀渀渀漀猀琀椀

(ExekuŜ爀渀ﴀ
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Ŝ爀⸀
563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.Zákon Ŝ爀⸀
82 /2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
6.Zákon Ŝ爀⸀ ㄀㌀㠀⼀㈀ ㄀㜀 娀⸀ 稀⸀ 漀ꀀ䘀漀渀搀攀 渀愀 瀀漀搀瀀漀爀甀 欀甀氀琀切爀礀 渀爀漀搀渀漀猀琀渀ﴀ挀栀 洀攀渁愀渀 愀ꀀ漀ꀀ稀洀攀渀攀 愀ꀀ搀漀瀀氀渀攀渀 渀椀攀欀琀漀爀ﴀ挀栀 稀欀漀渀漀瘀⸩
Prílohy priložené k žiadosti v elektronickom formáte
Anina Botošová: Poviedky - ukážka rukopisu v rozsahu 25 strán , docx, 0,51 MB
Agáta Siemaszko: ukážka ilustrácií k titulu Anina Botošová - Poviedky, docx, 1,28 MB
Odborné posudky, recenzie a odporúŜ爀愀渀椀愀Ⰰ 瀀搀昀Ⰰ ㈀Ⰰ㠀㌀ 䴀䈩
kópia licenŜ爀渀攀樀 稀洀氀甀瘀礀Ⰰ 瀀搀昀Ⰰ ㄀Ⰰ ㄀ 䴀䈩
doplňujúca informácia k rozpoŜ爀琀甀 ⴀ 挀攀渀漀瘀 瀀漀渀甀欀愀 瘀礀搀愀瘀愀琀攁㸀猀琀瘀愀 䔀氀椀猀琀Ⰰ 瀀搀昀Ⰰ  Ⰰ㈀㐀 䴀䈩


Poviedky - Anina Botošová

PDF file: 18-230-01382.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz