DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Studentská konference KSA FF UPOL

Studentská konference KSA FF UPOL
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aMlh
Description:
Program studentské konference KSA FF UPOL 5. 4.
2017
PDF file size:
262.02 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Mlh.pdf
Download: Brožura web3.pdf

Date saved:
March 29, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Brožura web3.pdf:


9:15 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

9:25 | PhDr. Eva Klimentová Ph.D., Mgr. Vít Dočekal Ph.D.
Slyšící děti neslyšících rodičů
Výzkum byl zaměřen na specifi ckou cílovou skupinu osob, které se díky
svém u postave n í v r odině do stávají p řir ozeně do pozice rodilého
tlumoční ka. Moti vací r odičů k využí vání dítěte jako tlumočníka je
dorozumět se se slyšícím sociálním okolím a získat kontrolu nad tím, zda
jim slyšící komunikační partneři říkají pravdu. Tyto situace činí neslyšící
rodiče na svých slyšících dětech do jisté míry závislé, což v jejich rodině
vytváří specifi ckou konstelaci rodinných pozic a rolí.

STUDENTSKÁ SEKCE

9:50 | Kristýna Hájková
UPOL, Kulturní a sociální antropologie
Organiza ce neform álních dob rovol nic kých iniciativ při přijímání

uprchlíků v Rakousku
Příchod statisíců žadatelů o azyl během roku 2015 znamenal zásadní
výzvu pro mnoho evrospkých států. Rakousko je zemí, která zaznamela
vysoké číslo žádostí o azyl, ofi ciální instituce byly zahlceny a občanská
společno st a ne formální d obrovol nické inic ia tivy tedy hrály v této
situaci zcela zásadní roli. Příspěvek se zabývá tématem organizace
neformál ních dobrovo lnický ch inici ativ při přijímání uprchlíků
v Rakousku.

10:10 | Bc. Nikola Staníčková
UPOL, Kulturní antropologie - Sociologie
Postoj vysokoškolských studentů pedagogických oborů k multikulturní

výchově
N a teoreti cké ú rovn i nám příspě vek o bjasní tradici multikulturní
výchovy v kontextu českého školství, včetně jejich možností a limitů.
Na emprické úrovni autorka v příspěvku představí realizaci vlastního
výzkumu, který doprovázely nesnáze s měřením postojů.

10:30 | Zuzana Kolarzová

UPOL, Sociologie - Andragogika
Morální panika a sociální konstrukt pedofi lie
V teore tické čás ti se př íspěve k zabý vá pro cesem morální paniky
a pedofi lií jako sociál ním konst ruktem. P říspě vek zahrnuje analýzu
určitých článků týkajících se pedofi lie a řeší tak otázky, zda se v oněch
článcích daná média podílejí na tvorbě morální paniky v rámci tohoto
tématu a dále pak, zda dochází k sociální stigmatizaci pedofi lů.

10:50 - 11:00 PAUZA

11:00 | Ondřej Raã el

ZCU, Kulturní antropologie
Parkour je pohybová disciplína praktikovaná v městském prostředí.
Parkour je pojímán jako subkultura, která resistuje vůči dominantnímu
řádu skrze odlišné vnímání a využívání městského prostoru, a zároveň
skrze přeznačování riskování a vystavování se nebezpečí. Na základě
tohoto prostorového jednání se současně produkuje a reprodukuje
identita jedinců.

9:1 5 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

9:25 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

9: 50 I. BLOK

10 :50 PAUZA

11:0 0 II. BLOK

12: 20 PAUZA NA OBĚD

13: 30 III.BLOK

14: 50 PAUZA

15:0 0 IV. BLOK

17: 30 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ

19:0 0 AFTERPARTY

PROGRAM

5. 4. 2017 od 9:15
Místnost 3.23 | budova FF UPOL, tř. Svobody 26, Olomouc

www.facebook.com/ksakonference

16:00 | Mgr. et Mgr. Lucie Kučerová

UK, Antropologie - Sociologie
Kolektivizovaný venkov – narativní analýza
Příspěve k pojedn áv á o kolektivizo vaném v enkově prostřednictvím
osobn ích výpo vědí z emědělců nej povola nějš ích, které jsou s
venkovem tradič ně spj aty, ze měděl ců. Příspěvek vychází z metody
ora l hist o ry a nara tivní a nalýzy a zabý vá se tím, jak vypadalo
zemědělství po ukončení procesu kolektivizace, jak se proměnila práce
v zemědělst ví v ob dobí nor ma liza ce a jak ý vliv tato změna měla
na život na vesnici.

16:20 | Bc. Lucie Zachová
UK, Andragogika a personální řízení
Strategické dokumenty v oblasti zaměstnávání starších pracovníků

v ČR
Analý za klíčo vých my šlenek aktuá lně platných mezinárodních
a národních strategických dokumentů v oblasti zaměstnávání starších
pracovník ů a násle dné empir ické šet ření po su zuje, zda praktiky
českých zaměstnavatelů korespondují s myšlenkami těchto dokumentů.
Příspěve k rozebí rá spec ifi ka st arších pra covníků, představuje hlavní
myšlenk y zás adních pr ogramových d okument ů v oblasti uplatnění
oso b starš ích pad esát i let na tr hu pr áce. Dá le obsahuje také
kvalitativní šetření, které se zaměřuje na přístup vybraných českých
zaměstnavatelů k pracovní skupině 50+.

16:40 | Bc. Jakub Tichý

UPOL, Kulturní antropologie
Kulturní chování u zvířat? Kulturně antropologická perspektiva
Příspěvek, který diskutuje kulturně antropologickou optikou tezi, zdali
je kultura výsadou lidského světa nebo i zvířecí říše. Na základě dat
a výzkumů , kte ré získáv áme před evším díky moderní primatologii
a etologii dalších živočišných druhů, se ukazuje, že kulturní chování
nemus í b ýt nutn ě domén ou člověk a. D ichotomie mezi lidským
a zvířecí m je so ciálně kon st ruov ána a dle současných výzkumů
může docháze t k j ejí e roz i. Cíl em příspěv ku je seznámit publikum
se základními teoretickými a metodologickými problémy a současnou
vědeckou diskuzí, která se vede o možném kulturním chování u zvířat.

17:30 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
19:00 AFTERPARTY V HOSPODĚ U PUŠKAŘE

Vídeňská 670/11, 779 00 Olomouc

14:10 | Bc. Matěj Dražil

UPOL, Filozofi e - Sociologie
Subjektivace a nové možnosti chápání Foucaultových Dějin sexuality
Foucaultovy Dějiny sexuality jsou významným dílem, z něhož sociální
vědy dodnes hojně čerpají. Je ovšem toto dílo chápáno správně?
Příspěvek se pokusí přiblížit proces vzniku Dějin sexuality a objasnit
jejic h kon ečn ou p odob u. Nejprv e blí že vysvětlí pojem subjektivace
(sebe-utv áření j ed ince v s u bj ekt) a jeh o význam pro Foucaultovu
práci. N a zákl adě rekonst rukce obsa hu čtvr tého nevydaného dílu
Děj in sexual it y se poté pokusí posky tnout další možnosti chápání
Foucaultova posledního projektu.

14:30 | Mgr. Petr Hlávka

UPOL, Sociologie - Andragogika
Problematické aspekty Evropské integrace
Příspěvek se zaměřuje na problematické aspekty Evropské integrace.
Světový ekonomický trh ovlivňuje redefi nici mnoha sociálních aspektů,
včetn ě strategi e ved o ucí k un ifi kaci evropskéh o prostoru. Zde
vystupuje ústřední otázka: Lze vytvořit multikulturní společnost, která
bude vytvářet jednotu v rozmanitosti?

14:50 - 15:00 PAUZA

15:00 | Bc. Jana Kadlecová
UPOL, Kulturní antropologie - Německá fi lologie
Kybertělesn ost: Prom ěny c hápán í těla v kotextu technologických

modifi kací
Jakým způsobem se proměňuje naše tělesnost a její vnímání v kontaktu
s moderními technolog ie mi? V pos ledních dese ti letech získává
ve světě na popularitě nový trend, funkční modifi kace těla prováděné
mimo oblast institucionálního zdravotnictví. Příspěvek představí tento
jev jako jeden z možných projevů kybertělesnosti – symbolické a fyzické
promě ny lids kého těla vl ivem tec h nologií – a ukáže, jak je možné
k dané problematice přistoupit z perspektivy kulturní antropologie.

15:20 | Barbora Novotná

ZCU, Sociologie - Etnologie
Vzájemné vztahy napůl-vlastních sourozenců v dospělosti
Jaké faktor y půso bí na vytvá ření vzta hů mez i napůl vlastními
sourozenci, jež mají společnou matku, ale jeden nebo více z nich mají
rozdílného otce? Autorka se zaměřuje především na aspekt vytváření
rozdílů ze strany otce mezi svým vlastním a nevlastním dítětem.

15:40 | Tereza Műhlová

UPOL, Kulturní antropologie
Integrace migrantů ve Španělské neziskové organizaci
Téma je zaměřeno na hlubší pochopení procesu integrace migrantů
v neziskové organizaci ve Španělsku. Jak tento proces vnímají členové
organizac e i sam otní mi gran ti? Prá ce se věnuje popisu fungování
organizace, začleňujícím aktivitám a participativnímu přístupu, který si
obě dvě strany nabízejí navzájem.

11:20 | Nikola Raúl

UPOL, Kulturní antropologie,
Analý za post ojů, které z aují maj í sen ioři vůči imigrantům žijícím

v České republice
Postoj e j sou zko uman é pomocí kva litati vního výzkumu. Příspěvěk
se zabývá třemi nejpočetnějš ími skupin ami imigrantů žijící v České
republice, konkré tně Afr ičany, A siaty a A raby, na nichž jsou
demonstrovány postoje seniorů.

11:40 | Karolína Nováková

UPOL, Sociologie - Andragogika
360stupňová zpětná vazba realizovaná v organizaci spadající pod

nadnárodní společnost
Kvalitativním výzkumem autorka zjišťovala, jak výrobní mistři z pohledu
hodnocených osob vnímají proces 360stupňové zpětné vazby. Obě
oblast i výzku mu js ou defi no vány pomocí k ategorií, jež vyplynuly
z rozhovo rů s mi stry . Mezi ka tegor ie se ř adí například zkušenost
s metodo u, pří pra va na h odnocen í, očekávání , srozumitelnost, ale
také následná práce s výslednými zprávami, tedy jak mistři postupují
ve svém osobním rozvoji na základě výsledků hodnocení.

12:00 | Bc. Ivana Balgová

MU, Sociologie - Česká fi lologie
Genderový aspekt světoznámé knihy “Kouzelné uklízení” od Marie

Kondo
Príspev ok vychá dz ajúci z ba kalárs kej p rá ce reaguje na svetový
úspech knihy Kúzelné upratovanie od autorky Marie Kondo, pričom sa
zameriava na genderový aspekt knihy. V príspevku budú prezentované
výsledky analýzy, z ktorých vyplýva, že Kondo vo svojej knihe oslovuje
predovšetkým ženy. Kondo ženy nabáda, aby prevzali zodpovednosť
za domáce práce a nekritizovali ostatných, že sa na vytváraní poriadku
v domácnosti nepodieľajú.

12:20 -13:30 PAUZA NA OBĚD

13:30 | Bc. Kateřina Karmazínová

UPOL, Sociologie - Česká fi lologie

Etiketizace duševního onemocnění
Cílem příspěvku je zaměřit se na existenci duševních nemocí optikou
etiketizač ní t eorie , tedy pros třednic tvím reakčního pojetí sociální
deviace. Teoretický rámec tak tvoří teorie etiketizace a teorie primární
a sekundární deviace Edwina Lemerta (1951), Howarda Beckera (1966)
a Thomase Scheã a (1970), podle nichž je deviantem, v případě této
práce „dušev ně nem ocným“ č lov ěke m, te n, koho takto společnost
v určité situaci a kontextu označí.

13:50 | Mgr. et Mgr. Nela Štorková

ZCU, Antropologie - Etnologie

Dějiny západočeské etnografi e
Příspěve k se za bývá osobnos tí plzeňsk é etnografky a dlouholeté
ředitelky Národopi sného muzea P lzeňs ka Mar ie Ulčové. Hlavním
úkol em b ude kritick y zhod notit ter énní etnografi ckou praxi Marie
Ulčové a její přínos pro západočeskou etnografi i. Příspěvek se opírá
jak o studium odborné literatury, tak o studium archivních pramenů
uložených v Národopisném muzeu Plzeňska a v Archivu města Plzně.


Studentská konference KSA FF UPOL

PDF file: Brožura web3.pdf

Brožura web.indd (Kuba)© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz