DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

TZ 25.10.2018 k projektu EUROKLI´Cˇ v Libereckém kraji

TZ 25.10.2018 k projektu EUROKLI´Cˇ v Libereckém kraji
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aUiq

PDF file size:
307.82 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Uiq.pdf
Download: TZ 25.10.2018 k…kraji_.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document TZ 25.10.2018 k projektu EUROKLI´Cˇ v Libereckém kraji_.pdf:


NárodníradaosobsezdravotnímpostiženímČR,Partyzánská7,Praha7,17000email:nrzpcr@nrzp.cz,http:www.nrzp.cz,tel.:+420731410266IČO:70856478,DIČ:CZ70856478,čísloúčtu:0291778399/0800 TISKOVÁZPRÁVAkespolečnétiskovékonferenciLibereckéhokraje,NárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČR,NárodníhopamátkovéhoústavuaStátníhozámkuSychrovkprojektuEUROKLÍČ.Večtvrtek25.října2018sevprostoráchstátníhozámkuSychrovuskutečnilaspolečnátiskovákonferencekmezinárodnímuprojektuEuroklíč,kterýjevČeskérepublicerealizovánNárodníradouosobsezdravotnímpostiženímČR.Projekt,jehožcílemjezajistitosobámsesníženouschopnostípohybuarodičůmdětídotříletrychlouadůstojnoudostupnostveřejnýchsociálníchatechnickýchkompenzačníchzařízení,jakojsounapříkladvýtahy,svisléaschodišťovéplošiny,jejižodroku2015realizovánzavýnamnépodporyLibereckéhokraje.KexistenciaúspěšnémufungováníprojektuEUROKLÍČ,kterýusnadňujekaždodenníživotnejenlidemsezdravotnímpostižením,aleiseniorůmarodinámsmalýmidětmi,jezapotřebíodpovědnýchpartnerů,kteřípodlepřísnýchnoremupravísvásociálnízařízenínabezbariérová,včetněinstalaceEurozámků.JednímztakovýchpartnerůjeiNárodnípamátkovýústav.„RealizacíprojektuEuroklíčnastátnímzámkuSychrovnavazujemenadlouhodobousnahuNárodníhopamátkovéhoústavuvyjítlidemsespeciálnímipotřebamivstřícvconejširšímmožnémrozsahu.Věřím,žetímtokrokempřispějemezájemcůmopamátkyzřadosobsesníženouschopnostípohybu,rodičůsmalýmidětmiaseniorůkezpříjemněnínávštěvy.Našímcílemnyníje,abypostupněbylyEurozámkyinstaloványinadalšíchobjektechvesprávěNPÚ,“uvedlahostitelkatiskovékonferenceIng.arch.NaaGoryczková,generálníředitelkaNárodníhopamátkovéhoústavu.PředsedaNárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČR,Mgr.VáclavKrása,jevelmipotěšentoutospoluprácí.„UNárodníhopamátkovéhoústavuoceňuji,žeprolomilještějednubariéru,atotu,žetentoprocesnastartovaln ajedinečnémpamátkověchráněnémob jektustátn ímzámkuSychrov.ZpřístupňovánípamátekproosobysesníženouschopnostípohybuaorientacejesprávnýmkrokemaděkujizanějNárodní mupamátk ovémuústavu aIng.arch.NaděžděGoryczkové ,jehogenerálníředitelce“,řeklMgr.VáclavKrása,předsedaNRZPČR.RealizaceprojektuEuroklíčvLibereckémkrajibynebylamožnáanibezpodporyMinisterstvapromístnírozvojaLibereckéhokraje.„Jsemrád,žejsmemohlivLibereckémkrajidistribuovatjižstovkyEuroklíčůanainstalovat35Eurozámků.RádbychpoděkovalMgr.PavluSvobodovi,náměstkovihejtmanaproresortsociálníchvěcí,zavýznamnoupomocpřirealizaciprojektuEuroklíčvtomtoregionu.“sdělildáleMgr.VáclavKrása,předsedaNRZPČR.Libereckýkrajprojektpodporujeopakovanějižodroku2015částkou80.000Kč.„VLibereckémkrajižijemnohopotenciálníchdržitelůzřadosobsezdravotnímpostižením.Zároveňnáškrajnavštěvujístatisíceturistůastálemusímerozvíjetinfrastrukturuvčetnějejípřístupnostilidemsomezenouschopnostípohybu.ProjektEuroklíčsystémověřešíproblémpřístupnostiveřejnýchsociálníchzařízení.Protojsmeserozhodlijejkaždoročněpodporovat.Otovícmětěší,žejeprojektrealizováninatakvýznamnémpamátkovémobjektu,jakýmjezámekSychrov,“sdělilMgr.PavelSvoboda,náměstekhejtmanaproresortsociálníchvěcí.
NárodníradaosobsezdravotnímpostiženímČR,Partyzánská7,Praha7,17000email:nrzpcr@nrzp.cz,http:www.nrzp.cz,tel.:+420731410266IČO:70856478,DIČ:CZ70856478,čísloúčtu:0291778399/0800 EUROKLÍČmohouzdarmazískatdržiteléprůkazuTP,ZTP,ZTP/P,držiteléWCkarty,diabetici,stomici,onkologičtípacienti,lidétrpícíro ztroušenousklerózou,Parki nsonovouchoro bou,nespecifický mistřevnímizáněty(Crohnovouch orobouaulce rózníkolitidou),močovýmidysfunkcemiadal šímionemocněními.EuroklíčsimohouzapůjčitirodičedětídotříletprostřednictvímSítěprorodinu.Projektbyloceněntitulem:„Nejvýznamnějšípočinroku2007“vkategoriivybaveníčerpacíchstanicadalšíchveřejnýchobjektů.áštituprojektuposkytlyMinisterstvodopravyAsociacekrajůČR.Dne25.října2018ZaNRZPČR:Mgr.SabrinaPliskováTiskovámluvčíNRZPČR


TZ 25.10.2018 k projektu EUROKLI´Cˇ v Libereckém kraji

PDF file: TZ 25.10.2018 k projektu EUROKLI´Cˇ v Libereckém kraji_.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz