DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

6. 068 P06 priloha 5b smlouvy

6. 068 P06 priloha 5b smlouvy
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aawV

PDF file size:
99.71 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/awV.pdf
Download: 6._068_P06_pril…mlouvy.pdf

Date saved:
August 31, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 6._068_P06_priloha_5b_smlouvy.pdf:


řádMin.úč.obdobíBruttoKorekceNettoNetto1234001208 77 143 8 1!4 92 !8 340A.0020000B.00317! 42 141 74934 !7!3 219B.I.004!7!!7!00B.I.100 0000200!!7!!7!00007!7!!7!0000800003009000040100000 0110000012000013000B.II.01417 749141 07334 !7!3 219B.II.101 000001!00000170000201817 749141 07334 !7!3 2193019000040200000021000002200000230000 024000002 000002!0000B.III.0270000B.III.10280000202900003030000040310000 0320000!03300007034000003 000003!0000Podíly - ovládaná nebo ovládající osobaZápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osobyPodíly - podstatný vlivZápůjčka a úvěry - podstatný vlivOstatní dlouhodobé cenné papíry a podílyZápůjčky a úvěry - ostatníOstatní dlouhodobý finanční majetekB.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetekB.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetekB.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupinyB.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetekPoskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetekB.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetekB.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetekDlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetekDlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )Pozemky a stavbyB.II.1.1. PozemkyB.II.1.2. StavbyHmotné movité věci a soubory movitých věcíOceňovací rozdíl k nabytému majetkuOstatní dlouhodobý hmotný majetekB.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostůDlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Ocenitelná právaB.I.2.1. SoftwareB.I.2.2.Ostatní ocenitelná právaGoodwillOstatní dlouhodobý nehmotný majetekPoskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetekB.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetekAKTIVA CE-KE. (ř. 02 + 03 + 37 + 74)Pohledávky za upsaný základní kapitálDlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)označAKTIVABěžné účetní obdobíabcSídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotkyIČČeské mládeže 94/3325 04 55 04Liberec !Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 00/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisůROZVAHAObchodní firma nebo jiný název účetní jednotky(BI-ANCE)ČSAD -iberec, a.s.ke dni 30. 6. 2017( v celých tisících Kč )
AKTIVAřádMin.úč.obdobíBruttoKorekceNettoNetto1234F.Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)03710 7102 1028 !097 172F.I.Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)0383320332429F.I.1Materiál03932403244102Nedokončená výroba a polotovary04000003Výrobky a zboží04180819C.I.3.1. Výrobky0420000C.I.3.2. Zboží043808194Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny0440000 Poskytnuté zálohy na zásoby04 0000F.II.Pohledávky (ř. 47 + 57)04!7 142 102 4134 222F.II.1Glouhodobé pohledávky0470000C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů0480000C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba0490000C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv0 00000C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka0 10000C.II.1.5. Pohledávky - ostatní0 20000F:II.1. .1. Pohledávky za společníky0 30000F.II.1. .2. Glouhodobé poskytnuté zálohy0 40000F.II.1. .3. Gohadné účty aktivní0 0000F.II.1. .4. Jiné pohledávky0 !00002Krátkodobé pohledávky0 77 142 102 4134 222C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů0 83 !342 1021 3337!C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba0 90000C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv0!00000C.II.2.4. Pohledávky - ostatní0!13 88003 8803 84!F.II.2.4.1. Pohledávky za společníky0!20000F.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění0!30000F.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky0!42 4 702 4 72 7 8F.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy0! 9!!09!! 94F.II.2.4. . Gohadné účty aktivní0!!24 024 397F.II.2.4.!. Jiné pohledávky0!7212021297F.III.Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70)0!80000F.III.1Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba0!900002Ostatní krátkodobý finanční majetek0700000F.IV.Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)0712 8!402 8!42 21F.IV.1Peněžní prostředky v pokladně072 780 78!292Peněžní prostředky na účtech0732 28!02 28!1 892G.I.Časové rozlišení (ř. 75 až 77)07421 !40021 !402 949G.I.1Náklady příštích období 07 21 !40021 !402 9492Komplexní náklady příštích období07!00003Příjmy příštích období0770000označBěžné účetní obdobíabc
PASIVAřádBěžné úč.Min.úč.obdobíobdobí !PASIVA CE-KE. (ř. 79 + 101 + 141)078!4 92 !8 340A.Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100 )079-! 0 9-1 ! 7A.I.Základní kapitál (ř. 81 až 83 )0808 8948 8941Základní kapitál0818 8948 8942Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly J-K082003Změny základního kapitálu08300A.II.Ážio (ř. 85 až 86)08410 40010 400A.II.1Ážio08 002Kapitálové fondy08!10 40010 400A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy08710 40010 400A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků08800A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací08900A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací09000A.II.2. .Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací09100A.III.Fondy ze zisku (ř. 93 + 94 )0921 03 1 03 A.III.1Ostatní rezervní fondy0931 03 1 03 2Statutární a ostatní fondy09400A.IV.Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)09 -21 98!-1 722A.IV.1Nerozdělený zisk minulých let 09!2 48!31 7 02Neuhrazená ztráta minulých let097-47 282-47 2823Jiný výsledek hospodaření minulých let098-190-190A.V.Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))A.VI.Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku10000B.+F.Cizí zdroje (ř. 102 + 107)10170 98470 011B.I.Rezervy (ř. 103 až 106)102872 0B.I.1Rezerva na důchody a podobné závazky103002Rezerva na daň z příjmů104003Rezervy podle zvláštních právních předpisů10 004Ostatní rezervy10!872 0F.Závazky (ř. 108 + 123)10770 897!9 7!1F.I.Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 )10821 2802 37!F.I.1Vydané dluhopisy10900F.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy11000F.I.1.2. Ostatní dluhopisy111002Závazky k úvěrovým institucím11217 02 21 1213Glouhodobé přijaté zálohy113004Závazky z obchodních vztahů11400 Glouhodobé směnky k úhradě11 00!Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba11!007Závazky - podstatný vliv117008Odložený daňový závazek1183 9743 9749Závazky - ostatní119281281F.I.9.1. Závazky ke společníkům12000F.I.9.2. Gohadné účty pasivní12100F.I.9.3. Jiné závazky122281281-! 2!4099-4 402označabc
řádBěžné úč.Min.úč.obdobíobdobí !F.II.12349 !1744 38 F.II.11240012 0012!0021270031281 7012 197412938 24437 428 13000!1313 7008 07132008133 9723 910C.II.8.1. Závazky ke společníkům13400C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci13 00C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům13!2 702 1821372 !711 18!C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace138!333191399822314000G.I.1410-14G.I.11420-421430-10Předmět podnikání nebo jiné činnosti :Okamžik sestaveníPodpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrkyPodpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkouC.II.8.7. Jiné závazkyČasové rozlišení (ř. 142 + 143)Výdaje příštích obdobíVýnosy příštích období Právní forma účetní jednotky :Krátkodobé směnky k úhraděZávazky - ovládaná nebo ovládající osobaZávazky - podstatný vlivZávazky ostatníC.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištěníC.II.8.6. Dohadné účty pasivníVydané dluhopisyC.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisyC.II.1.2. Ostatní dluhopisyZávazky k úvěrovým institucímKrátkodobé přijaté zálohyZávazky z obchodních vztahůoznačPASIVAabcKrátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)


6. 068 P06 priloha 5b smlouvy

PDF file: 6._068_P06_priloha_5b_smlouvy.pdf

priloha_5b_smlouvy.xls© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz