DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

propozice černošice 2018 FB

propozice černošice 2018 FB
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aqei

PDF file size:
171.95 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/qei.pdf
Download: propozice_černo…e_2018.pdf

Date saved:
April 4, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document propozice_černošice_2018.pdf:


MMIISSTTRRYY SS MMIISSTTRRYY

PPOOŘŘAADDAATTEELL:: MISTRY S MISTRY z.s.
V spolupráci s Bios Fit a Lindou Sevaldovou

DDAATTUUMM KKOONNÁÁNNÍÍ SSOOUUTTĚĚŽŽEE:: 7. - 8.4. 2018

MMÍÍSSTTOO KKOONNÁÁNNÍÍ SSOOUUTTĚĚŽŽEE:: Černošice, hala Věry Čáslavské, Pod Školou 447
http://www.halaverycaslavske.

PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKYY:: Uzávěrka 18.3.2018 23:59 !!!

Na elektronické přihlášení se dostanete přes naše www stránky: www.mistrysmistry.cz
V případě jakýchkoliv problémů nás prosím kontaktujte. (d.csomorova@seznam.cz nebo
estrakosova@centrum.cz) Za správnost údajů o závodníkovi a sestavě v přihlášce je zodpovědný příslušný
trenér.

SSTTAARRTTOOVVNNÉÉ:: Sportovní aerobik Jednotlivkyně 150 Kč/osoba/start
Sportovní aerobik Dvojice a Týmy 120 Kč/osoba/start
Pohybové sestavy 100 Kč/osoba/start

Platba startovného bude probíhat vystavením faktury na klub. Po uzavření přihlášek se vám v přihlašovacím
systému zobrazí faktura s výší startovného, kterou bude nutné uhradit. Startovné není možné vracet. Každému
soutěžícímu bude po prvním přihlášení ke startovnému připočten registrační poplatek pro sezónu 2018 ve výši
100kč. V případě nedodržení uzávěrky přihlášky sankce 100Kč za každou později přihlášenou sestavu.

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM SSOOUUTTĚĚŽŽEE::
Přesný časový harmonogram najdete na stránkách po uzávěrce přihlášek.
Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy harmonogramu v případě nutnosti.

SSOOUUTTĚĚŽŽNNÍÍ AA VVĚĚKKOOVVÉÉ KKAATTEEGGOORRIIEE::

SPORTOVNÍ AEROBIK

Jednotlivkyně Dvojice a Týmy

A) 6 – 8 let A) 6 – 8 let

B) 9 – 11 let B) 9 – 11 let

C) 12 – 14 let C) 12 – 14 let

D) 15 let a víc D) 15 let a víc

E) Elite (15 a víc)

POHYBOVÉ SESTAVY
Mini Mistři – do 7 let (nesmí být děti starší 9ti let)

A) 7,1 – 9,0

B) 9,1 – 11,0

C) 11,1 – 14.0

D) 14,1 a víc

Směrodatný je vždy ročník narození závodníků, nikoliv aktuální věk!
Organizátor si vyhrazuje právo sloučit věkové kategorie v případě účasti 1 startujícího.
SS SSEEBBOOUU::
➢ Náhradní CD nebo flash v případě problému s hudbou v systému.
➢ Doklad o zaplacení.
➢ Čestné prohlášení závodníka (stačí vždy 1 za celý klub na celý rok).

ZZPPĚĚTTNNÁÁ VVAAZZBBAA::
Každý trenér má právo si zažádat o zpětnou vazbu svých svěřenců (závodníci SAE, PS), která bude vypracována
na základě rozboru videozáznamu z daného závodu. O zpětnou vazbu trenér musí zažádat nejpozději do týdne
od skončení závodu, ze kterého závodník o zpětnou vazbu žádá. Zpětná vazba bude vypracována nejpozději do
14 dnů od zažádání. Podmínkou žádosti je videozáznam sestavy z daného závodu, který trenér pošle
společně se žádostí na: kristyyyk@centrum.cz (Kristýna Faktorová)
Poplatek za vytvoření zpětné vazby činí 250 Kč za jednu sestavu za jeden závod. Částka musí být uhrazena na
účet Mistry s Mistry.

VVSSTTUUPPNNÉÉ DDIIVVÁÁCCII:: 50 Kč (Diváky prosíme, aby nevstupovali na plochu určenou pro

závodníky a jejich trenéry.)
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU NA ZÁVODECH ☺

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte:

OOBBEECCNNÉÉ DDOOTTAAZZYY:: estrakosova@centrum.cz Eliška Strakošová 774 962 942
PPŘŘIIHHLLAAŠŠOOVVAACCÍÍ SSYYSSTTÉÉMM:: d.csomorova@seznam.cz Denisa Csomorová 606 762 003
PPLLAATTBBYY,, FFAAKKTTUURRYY:: monasky@seznam.cz Monika Janstová 739 321 555

info@mistrysmistry.cz


propozice černošice 2018 FB

PDF file: propozice_černošice_2018.pdf

MISTRY S MISTRY – Ústí nad Labem© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz