DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

PRODEJNÍ ŘÁD LOUNSKÉHO BLEŠÁKU

PRODEJNÍ ŘÁD LOUNSKÉHO BLEŠÁKU
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aqgW

PDF file size:
156.03 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/qgW.pdf
Download: PRODEJNÍ ŘÁD LO…LEŠÁKU.pdf

Date saved:
April 7, 2019» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document PRODEJNÍ ŘÁD LOUNSKÉHO BLEŠÁKU.pdf:


PRODEJNÍ ŘÁD LOUNSKÉHO BLEŠÁKU

I. PRODEJCE
- Prodejce se svým podpisem na "Seznam prodejců" při registraci před zahájením v den konání
Lounského blešáku zavazuje k dodržování tohoto Prodejního řádu.
- Prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost a svým jménem.
- Hlavní pořadatel Lounského blešáku v Lounech (dále jen pořadatel) nenese za prodávané zboží
a jeho původ žádnou zodpovědnost.
- Prodej na Lounském blešáku mohou provádět:
občané bez živnostenského listu obchodující s použitým zbožím nebo vlastními výrobky (jedná se
o příležitostný přivýdělek, který jsou povinni v případě překročení zákonem daných částek danit
dle § 38G Zákona o dani z příjmu), o neziskové organizace v rámci oprávnění k obchodování
vymezeného živnostenským listem nebo jiným oprávněním dle platných právních předpisů.
- Prodej je povolen osobám mladším 18 let pouze v doprovodu rodičů nebo jiných osob starších
18 let. Jako prodejce bude při registraci uvedena osoba starší 18 let.

II. POVINNOSTI PRODEJCE
- Prodej je povolen pouze oprávněným osobám (viz čl. I.), případně osobám jimi pověřeným
(samozřejmě u stánku může být více lidí), na místech jim vyhrazených organizátorem.
- Prodejce je povinen dbát pokynů pořadatele a osob jím pověřených - zvláště ve věci
prostorového rozložení prodejních ploch a prodávaného zboží. Pokud prodejce nebude těchto
pokynů dbát, jeho registrace na bleším trhu bude stornována a jeho prodejní místo propadne
dalšímu zájemci.
- Prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat zákazníka.
- Podíl oblečení smí činit maximálně 50% zboží nabízeného prodejcem.
- Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje
zanechat stanoviště čisté a uklizené a odklidit neprodané zboží.

III. CO NENÍ MOŽNÉ PRODÁVAT
Následující zboží není na trhu přípustné a jeho prodej může být důvodem k okamžitému vykázání
prodejce z prodejního místa a propadnutí poplatku za prodejní místo prodejce ve prospěch
organizátora. V případě neuposlechnutí má organizátor právo přizvat pomoc Městské policie.
- OBČERSTVENÍ, DOMÁCÍ JÍDLO A PITÍ

- ALKOHOL
- zboží zcela nové povahy (posouzení je na pořadateli)
- finanční produkty – hypotéky, pojištění, stavební spoření atp.
- firemní prezentace, není-li domluveno s pořadatelem

- produkty z tabáku
- velké spotřebiče a velké kusy nábytku (posouzení je na pořadateli)
- jakékoliv zbraně (sečné, bodné nebo střelné atd. – i znehodnocené), jakákoliv munice,

pyrotechnické pomůcky a produkty
- válečné hračky (kromě sběratelských miniaturních modelů)
- všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné
nedemokratické principy včetně materiálů organizací velebících násilí nebo rasistické a
nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy
- erotické produkty a pomůcky, veškeré pornografické zobrazení a produkty
- barvy, oleje, laky, rozpouštědla, tlakové nádoby
- jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky
- produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob
(autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.)
- Nepodporujeme prodej zboží obchodníků se second handovým textilem. Jsme raději, když
u nás mohou prodat místní lidé své osobní přebytky.
Na bleším trhu není možné provozovat:
- politickou ani náboženskou reklamu, propagandu a propagaci
- propagaci či reklamu komerční organizace či produktu (u nekomerčních pouze po schválení

pořadatelem)

- petice (výjimky uděluje pořadatel)
- megafon, amplion popř. podobné zařízení k navýšení svého prodeje
IV. REZERVACE PRODEJNÍCH MÍST A REGISTRACE PRODEJCŮ
Prodejním místem se myslí plocha jednoho stolu (cca 2×1 m²). Zboží lze nabízet na ploše stolu,
pod stolem nebo na štendru či židlích v těsné blízkosti přiděleného stolu.

Rezervace prodejních míst
- Rezervace prodejních míst probíhá výhradně pomocí online formuláře.
- Rezervace musí obsahovat pravdivé občanské jméno prodejce, kontakt a povahu zboží.
Prodejce má možnost zarezervovat si na své jméno jedno prodejní místo.
- Online rezervace je ukončena po překročení maximálního počtu prodejců.
- Pořadatel rezervaci každému prodejci do několika dnů potvrdí na uvedený e-mail. Pořadatel si
vyhrazuje právo prodejce odmítnout.

Registrace prodejců
- Registrace probíhá v den konání blešího trhu od 9:30h do 9:50h v sále restaurace Stromovka v
Lounech u pověřeného organizátora.
- Prodejce je povinen po příchodu na místo Lounského blešáku podepsat souhlas s prodejním
řádem a zaplatit registrační poplatek.
- Prodejce může obsadit pouze předem rezervované prodejní místo, pokud provozovatel neurčí
jinak.
- Prodejci není povoleno měnit umístění prodejního místa.
- Pokud prodejce nedorazí a neinformuje provozovatele o svém pozdním příchodu, jeho místo
propadá a provozovatel má od 9:50h právo toto místo obsadit náhradníkem.

Registrační poplatek
- Registrační (organizační) poplatek je splatný při ranní registraci a činí 90 Kč za každé prodejní
místo (platí pro prodejní místa uvnitř sálu i venku před restaurací Stromovka).
- U chráněných dílen a jiných dobročinných projektů je poplatek za 1 prodejní místo dobrovolný
(nutné konzultovat předem s organizátorem).
- U zajišťovatelů dílen a zábav pro děti je poplatek za 1 prodejní místo zcela dobrovolný (nutné
konzultovat předem s organizátorem).

Příprava prodejních míst
- Příprava prodejního místa prodejci je možná od 9:30h do 10:00h.
- Od 9:50h může organizátor poskytnout volná prodejní místa prodejcům, kteří se přihlásili jako
náhradníci.

V. TRVÁNÍ TRHU
- Prodejní doba trhu je od 10:00h do 16:00h.
- Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejního místa k prodeji zakázáno.

VI. UKONČENÍ PRODEJE/ZRUŠENÍ TRHU

Ukončení prodeje
- Prodejce může ukončit prodej na svém prodejním místě kdykoliv během konání Lounského
blešáku.
- Prodejce má povinnost zanechat své místo čisté a uklizené a vlastními prostředky odklidit
případné neprodané zboží, pokud není dovoleno jinak (např. vybírání oblečení na charitu).
- Prodejce opustí sál restaurace Stromovka nejpozději v 16:30h.

Zrušení trhu
- Zrušení trhu je možné do jeho začátku. V takovém případě je pořadatel povinen zaregistrované
prodejce co nejdříve o této skutečnosti informovat.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento prodejní řád zavazuje jak prodejce, tak pořadatele. Při porušení kteréhokoliv z bodů
tohoto prodejního řádu ze strany prodejce si pořadatel nebo osoba jím pověřená vyhrazuje
právo požadovat okamžitou nápravu zjištěné skutečnosti, popř. vykázat prodávajícího z prostoru
trhů bez nároku na vrácení organizačního poplatku.

V Lounech dne 7.4.2019


PRODEJNÍ ŘÁD LOUNSKÉHO BLEŠÁKU

PDF file: PRODEJNÍ ŘÁD LOUNSKÉHO BLEŠÁKU.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz