DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Komise zivotniho prostredi 05 zapis 28 6 16 vyznačeno

Komise zivotniho prostredi 05 zapis 28 6 16 vyznačeno
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/atvk

PDF file size:
526.44 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/tvk.pdf
Download: Komise_zivotnih…načeno.pdf

Date saved:
October 3, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Komise_zivotniho_prostredi_05_zapis_28_6_16 vyznačeno.pdf:


Zápis č. 5/2016 Komise životního prostředí
Rady městské části Praha 21, konané dne 28.6.2016

Zahájení jednání 15:30

Ukon

čení jednání: 17:00

1. Účastníci jednání

Přítomni: RNDr. J. Jenšovská - předsedkyně komise

D. Slabochová - tajemnice
Ing. V. Beroušek, K. Burešová, M. Váša, Ing. J. Carbolová, Ing. R. Březina - člen komise

Omluveni:

Nep
řítomni:
řizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:

Hosté: Ing. J. Orlovský

2. Program

Jednání zahájila p
ředsedkyně komise, která přivítala přítomné a poděkovala za práci odstupující tajemnici
komise. Od 1.7.2016 bude funkci tajemníka komise zastávat vedoucí OŽPD Ing. Josef Orlovský.

Nejprve byly prodiskutovány body z minulého jednání komise:

1. Regulace divokých prasat
Videozáznam s pohybem divokých prasat v zahrad
ě MŠ Sedmikráska, Lišická ul. v odpoledních

hodinách - byl p
ředán vedoucímu OŽPD, ten zajistí umístění na web ÚMČ P21 a komentář.
Jednání o redukci divokých prasat – jednání probíhají – úkol trvá.

2. T

ešňový sad Skalka

Klí
č od závory byl předán proti podpisu na Obecním úřadu Sibřina přítomné pracovnici.

Pan B
řezina připomněl, že se na minulých zasedáních KŽP zabývala možností spolupráce s obcí

Sib
řina na obnově třešňového sadu a dalších cest navazujících na naše jižní cesty. Tato problematika

je dále v
řešení. KŽP doporučuje pozvat na své příští jednání pana Ing. Josefa Nováka, starostu

Sib
řiny - 28.6. nedorazil – potkat se sním a dořešit. Úkol trvá.

3. Jižní cesty
Paní Burešová se omluvila, že zmapování poškození d
řevin na „jižních cestách“ ještě nemá hotové, a

tedy je na jednání nep
ředložila. Jednání s ZD Šestajovice před zasedáním dne 4.5. neprobíhalo,
neboť podklady měly vzejít ze zmapování stavu aleje paní Burešovou. Dále bylo diskutováno o

jiných možnostech zabezpe
čení cest a alejí proti poškození zemědělskou technikou. Komise se
zajímala, jak je ulice Ježovická rozd
ělena katastrálně, kde probíhá hranice katastrů - do příštího
jednání zajistí paní Slabochová. Úkol trvá.

4. Lípy p

řed h

řbitovem

Lípy p
řed hřbitovem prohlédnuty dendrologem, u jedné doporučeno kácení po vegetaci z důvodu

bezpe
čnosti (praskliny kmene, vyosení těžiště stromu, zpráchnivělý kmen), u další doporučuje
kontrolu na podzim. Pokud se objeví plodnice sírovce, tak také pokácet z bezpe
čnostních důvodů.

5. Zele

ň u tenisového kurtu
Na základě dendrologického průzkumu a posudku byly vyznačeny stromy k pokácení a plochy

náletových d
řevin k prořezu. Cílem je vytvoření oddechové zóny – parku.

6. Podn

ěty z jednání kulatého stolu 2015

A – park Blatov – umíst
ění laviček proběhne do 30.6.2016. Úkol trvá
- odstranění vývěsky – je možné, neslouží původnímu účelu, je stále ničená.
Komise diskutovala o možnosti odstran
ění staré nevzhledné čekárny a její

nahrazení p
řístřeškem stejným, jako na ostatních zastávkách. Věc je v řešení.

B – přerosty dřevin - bude postupováno podle doporučení KŽP. Úkolem pověřen pan Švejnoha
z OŽPD, který bude monitorovat stav zelených pás
ů a přerostlé překážející dřeviny nechá odstranit

nádvorní
četou VHČ.
Členové komise průběžně vkládají do složky „Dřeviny zasahující do komunikace“ (Alfresco, KŽP)

fotografie lokalit, na kterých je pot
řeba přerosty neprodleně řešit.

Podn
ěty z diskuse:

1. Problematika holub
ů – jediným efektivním řešením je koordinovaný plošný odchyt na území

celé Prahy. Používání sokol
ů a pokusy se zahnízděním se ukázaly jako neefektivní, a to jak
z hlediska zamýšleného cíle, tak i z hlediska vynaložených finan
čních prostředků.

2. Problematika schnoucích d
řevin v parku před ZŠ u ulice Staroklánovická – posudek byl
zpracován, dendrolog navrhuje uschlé d
řeviny vyřezat a prořezat ty s perspektivou přežití.

Odstran
ěné dřeviny nahradit novými dle přílohy posudku.

3. Špatný stav d
řevin u pěšiny za koncem ulice Čankovská, parcela č. 1408/1 – tajemnice

informovala
členy komise o špatném stavu některých dřevin v těsné blízkosti pěšiny vybudované

od západního konce ulice
Čankovská směrem severním – spojka na další pěšinu vedoucí lesem.

Pan B
řezina sdělil, že téměř po celém pozemku parc.č. 1408/1 a 1405/1 jsou dřeviny ve špatném

stavu a je t
řeba řešit celou lokalitu. Členové komise se domluvili, že se nejprve seznámí se

stavem d
řevin a ploch v terénu a následně budou věc diskutovat.

4. Javor v ulici
Čankovská – paní tajemnice seznámila členy komise s podnětem občanky Újezda,
která upozornila na velmi špatný zdravotní stav jednoho z posledních starších strom

ů na břehu

škarpy v ulici
Čankovská. Strom má rozsáhlou hnilobu u paty kmene a i další poškození. Hrozí

pád d
řeviny. Členové komise se shodli, že i se stavem této dřeviny se nejprve seznámí v terénu.

Následn
ě budou diskutovat. Několik fotografií dotčeného javoru bylo umístěno do složky KŽP
v Alfrescu.

Nové úkoly:

7. Orchidejová louka – biokoridor B

ěchovického potoka
Potvrdit botanickou studií výskyt chrán
ěných druhů, následně jednat s MHMP a majiteli pozemků o

form
ě údržby těchto lokalit a eventuálním výkupu cenné lokality magistrátem.

8. Prameništ

ě Běchovického potoka

Spolek Újezdský Strom zajistí u p
ředmětných pozemků převod ze ZPF na jinou vhodnou kategorii
pozemku (vyjednat s MHMP), OŽPD zajistí p
řípadnou pomoc v mezích možností personálních a

finan
čních možností rozpočtu.

9. Sekání trávy
Na základu interpelace na posledním zasedání ZM
Č - do 15.7.2016 zpracovat koncepci sekání trávy
tak, aby tento materiál mohla Dr. Jenšovská p
ředložit na jednání RMČ 26.7.2016.

Zapsal: Ing. J. Orlovský dne: 30.6.2016

ředáno k připomínkování RNDr. Jenšovské dne: 30.6.2016

řipomínky zapracovány: dne: 15.7.2016

Zápis ov
ěřen dne: dne: 15.7.2016

Termín p
říštího jednání: 14.9.2016 v 16:00 hod. v kanceláři vedoucího OŽPD


Komise zivotniho prostredi 05 zapis 28 6 16 vyznačeno

PDF file: Komise_zivotniho_prostredi_05_zapis_28_6_16 vyznačeno.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz